ECh&W

Praktyki

 • Energetyka
 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy
 • Regulacje i Ochrona Konkurencji
 • Transport Kolejowy
 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Naszymi klientami są zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiający, w tym zamawiający sektorowi.
  Zamawiającym doradzamy na każdym etapie przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rekomendujemy wybór trybu postępowania, opracowujemy kompletną dokumentację przetargową, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  Uczestniczymy w pracach Komisji Przetargowych, badamy oferty pod kątem formalnoprawnym. Pomagamy Zamawiającemu w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze ochronę jego interesów oraz zapewniając złożenie ofert przez wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.

  Wspieramy Zamawiających w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych oraz opracowujemy zastrzeżenia do wyników kontroli.

  Wykonawcom pomagamy w przygotowaniu się do przetargu, przede wszystkim w sporządzeniu oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Formułujemy zapytania do SIWZ. Rekomendujemy skorzystanie ze środków ochrony prawnej.

  Reprezentujemy zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

  Kompleksowo obsługujemy projekty realizowane w ramach PPP. Rekomendujemy podmiotom publicznym i prywatnym inwestorom optymalne struktury i modele prawne dla projektów realizowanych w ramach PPP. Przygotowujemy postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Opracowujemy umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym i umowy koncesji.

  Świadczymy usługi dla podmiotów wyłączonych spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowujemy wewnętrzne regulacje zakupowe. Doradzamy w zakresie optymalizacji procesów zakupowych w grupach kapitałowych.

  Ponadto prowadzimy działalność naukowo – szkoleniową w zakresie zamówień publicznych.

  Filip Elżanowski

  radca prawny, dr hab. nauk prawnych, wspólnik zarządzający
  filip.elzanowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35


Do góry