ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • Specjalizacje

  Audyty prawne spółek

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne obejmujące audyty prawne podmiotów zarówno prywatnych, jak i publicznych, oraz przedsięwzięć gospodarczych, w tym nabycia aktywów spółek oraz całych przedsiębiorstw, również w zakresie badań due diligence przeprowadzanych w ramach procesu transakcyjnego.

  Nasze doświadczenie w prowadzonych badaniach prawnych wiąże się z kompleksową asystą transakcyjną świadczoną przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych obejmujących zakup poszczególnych aktywów lub przedsiębiorstw.

  Dzięki różnorodnemu zakresowi specjalizacji osób tworzących zespół kancelarii jesteśmy w stanie przeprowadzić pełne badanie prawne działalności przedsiębiorcy, obejmujące swym zakresem wszystkie obszary jego funkcjonowania. W oparciu o kompleksową wiedzę z dziedziny doradztwa transakcyjnego oraz określonych specjalizacji członkowie zespołu kancelarii w ramach prowadzonego badania są w stanie zdiagnozować wieloaspektowe ryzyka związane z planowaną transakcją, a także przygotować modele zarządzania ujawnionymi ryzykami oraz opracować instrumenty umożliwiające ich mitygację.

  Zakres audytu prawnego może obejmować:

  • zagadnienia korporacyjne,
  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • umowy i zobowiązania,
  • zagadnienia z zakresu ochrony konkurencji, w tym pomocy publicznej,
  • papiery wartościowe,
  • prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
  • sprawy administracyjne i regulacyjne, w tym zagadnienia z zakresu prawa energetycznego oraz ochrony środowiska,
  • zagadnienia z zakresu transportu, w tym transportu kolejowego,
  • postępowania sądowe i arbitrażowe,
  • zagadnienia z zakresu zatrudniania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczenia.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru audytów prawnych:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • SPV Operator sp. z o.o.
  • Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Cyberbezpieczeństwo

  Świadczymy usługi w zakresie prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa w oparciu o przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradzamy operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych, sektorowym zespołom cyberbezpieczeństwa, instytutom badawczym, przedsiębiorcom publicznym i prywatnym oraz organom administracji publicznej właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie:

  • obsługi incydentów oraz identyfikacji i zgłaszania poważnych incydentów,
  • przeprowadzania i uczestniczenia przy wykonywaniu audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego,
  • wsparcia procesu legislacyjnego oraz wsparcia w kreowaniu aktów normatywnych w sferze tzw. małej legislacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  Reprezentujemy klientów przed organami do spraw cyberbezpieczeństwa w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach nakładania kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  Krzysztof Wąsowski

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  krzysztof.wasowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Energetyka i przemysł

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz uczestników rynku energii – przedsiębiorstw energetycznych oraz zakładów przemysłowych.

  Obsługujemy przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, ciepłem paliwami gazowymi i płynnymi. Zakres naszych kompetencji obejmuje w szczególności: obowiązki związane z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, status operatora systemu, postępowania koncesyjne i taryfowe, postępowania sporne (np. o przyłączenie do sieci lub o odmowę zawarcia umowy), systemy wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej, rynek mocy oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami regulacyjnymi rynku energii – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • analizy ryzyk regulacyjnych – szacujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy i handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz postępowaniach spornych.

  Rozumiejąc specyfikę zakładów przemysłowych (w szczególności z branż energochłonnych) prowadzimy również obsługę prawną w obszarze:

  • doradztwa w zakresie kształtowania gospodarki energetycznej w obrębie danego zakładu przemysłowego lub grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zagadnień takich jak autoprodukcja (wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła na użytek własny) oraz optymalizacja kosztów pozyskania mediów energetycznych poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ulg i zwolnień,
  • przygotowywania i negocjowania umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych,
  • wsparcia w realizacji obowiązków w zakresie systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej,
  • doradztwa w zakresie udziału w aukcjach OZE oraz w rynku mocy,
  • szkoleń dedykowanych przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych.

  W odpowiedzi na oczekiwania rynku oraz częste zmiany przepisów zbudowaliśmy kompetencje związane z doradztwem legislacyjnym, w ramach którego realizujemy:

  • monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, Sejmu i Senatu, jak również organów prawodawczych UE),
  • sporządzanie alertów prawnych informujących o projektowanych zmianach otoczenia prawnego i ich skutkach,
  • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych (w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem),
  • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych.

  Jesteśmy ekspertami energetyka24.com – największego branżowego portalu internetowego poświęconego energetyce.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru energetyki i przemysłu:

  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.)
  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Operator sp. z .o.o., ENEA Trading sp. z o.o.)
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGNiG (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., PGNiG Termika S.A.)
  • PKP Energetyka S.A.
  • Polenergia S.A. i spółki z grupy kapitałowej Polenergia (m.in. Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A., Polenergia Biogaz sp. z o.o.)
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
  • PKN Orlen S.A.
  • TAMEH Polska sp. z o.o.
  • Fortum Heat and Power Polska sp. z o.o.
  • RAFAKO S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży chemicznej – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży papierniczej i przetwórstwa drzewnego – Stora Enso Narew sp. z o.o., Barlinek S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży cementowej – Cementownia Warta S.A., Cementownia Odra S.A., CEMEX Polska sp. z o.o.
  • przedsiębiorstwa z branży górniczo-hutniczej – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., Huta Łaziska S.A., RE Alloys sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S.A.
  • przedsiębiorstwa z branży szklarskiej – Pilkington Polska sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland sp. z o.o., Pilkington IGP sp. z o.o., Guardian Częstochowa sp. z o.o.
  • przedsiębiorstwa z branży ceramicznej – Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Końskie sp. z o.o.

  Anna Kucińska - Bar

  adwokat, wspólnik
  anna.kucinska@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Filip Elżanowski

  radca prawny, dr hab. nauk prawnych, wspólnik zarządzający
  filip.elzanowski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Finansowanie projektów inwestycyjnych

  Oferujemy pomoc prawną dla inwestorów oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem finansowania zewnętrznego na realizację projektów inwestycyjnych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, począwszy od wyboru formy finansowania projektów inwestycyjnych, poprzez jego pozyskiwanie oraz obsługę formalno-prawną całego procesu. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków publicznych, w tym inwestorów seed i venture capital. Pracujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami wspierając promocję ich produktów i usług oraz pomagając rozwijać ich działalność gospodarczą. Obsługiwaliśmy renomowane startupy, znaczące fundusze VC, a także klientów realizujących projekty inwestycyjne, w tym w szczególności w obszarze innowacyjności oraz nowych technologii.

  Przeprowadzamy analizy prawne przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. Posiadamy doświadczenie biznesowe i prawne w zakresie obsługi transakcji typu venture capital.

  Oferujemy także wparcie prawne w zakresie opracowywania procedur wyboru pośredników finansowych oraz propozycji inwestycyjnych, jak również w przedmiocie ich oceny pod kątem zgodności z prawem krajowym oraz unijnym.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru modelu prawnego dla funkcjonowania funduszy venture capital i corporate venture capital oraz doradztwo prawne w procesie ich powoływania,
  • analizy prawne w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskaniem finansowania,
  • opracowanie strategii realizacji projektu inwestycyjnego, w tym dokumentacji ofertowej dla inwestorów,
  • przygotowanie projektów umów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru finansowania projektów inwestycyjnych:

  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • PFR Ventures sp. z o. o.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • Adiuvo Investments S.A.
  • Orenore Industries sp. z o. o.

  Paulina Kapler

  radca prawny, starszy prawnik
  paulina.kapler@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Infrastruktura

  Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w szeroko rozumianym sektorze infrastruktury. Obsługujemy realizacje inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacje linii kolejowych, modernizacje dworców kolejowych, budowy dróg oraz inwestycji inżynieryjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wszystkich kluczowych aspektach doradztwa na rzecz zamawiających, generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych.

  Świadczymy pomoc prawną na rzecz operatorów terminali intermodalnych, spedytorów oraz operatorów portów morskich. Wspieramy dynamicznie rozwijający się rynek przewozów kontenerowych łączących transport morski, wodny, kolejowy oraz drogowy.

  Z sukcesem świadczymy pomoc prawną w obszarze roszczeń z tytułu wadliwej dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania placu terenu budowy, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, odmowy udzielenia zamknięć torowych, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, skuteczności odstąpienia od umowy, robót gwarancyjnych czy nieuzasadnionego skorzystania przez inwestora z zabezpieczenia.

  Specjalizujemy się zarówno w cywilnoprawnych aspektach związanych z prowadzeniem działalności w sektorze infrastruktury, jak i publicznoprawnych, obejmujących również doradztwo w obszarze certyfikacji kolejowych podsystemów strukturalnych na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi.

   

  Michał Zięba

  radca prawny, partner
  michal.zieba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Instytucje finansowe i prawo bankowe

  Doradzamy krajowym i zagranicznym instytucjom funkcjonującym na rynku finansowym. Świadczymy pomoc prawną na rzecz instytucji pożyczkowych i banków w zakresie opracowywania i weryfikowania regulaminów, przygotowywania umów pożyczek między przedsiębiorcami, a także pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Opiniujemy wzory umów, w szczególności w zakresie klauzul umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Obsługujemy instytucje finansowe w kwestiach regulacyjnych, w szczególności w zakresie zgodności wykonywanej i planowanej działalności z wymogami prawa.

  Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu,
  • doradztwo w zakresie zgodności oferowanych lub planowanych produktów kredytowych z wymogami regulacyjnymi rynku instytucji pożyczkowych – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
  • analizy ryzyk regulacyjnych – szacujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanym z udzieleniem kredytów konsumenckich, spełnianiem wymogów ostrożnościowych przez instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich,
  • doradztwo w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie tajemnicy bankowej, rachunków bankowych, kredytów konsumenckich, outsourcingu, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego,
  • reprezentowanie kredytodawców w postepowaniach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowaniach zawisłych przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  W świadczonych przez nas usługach istotne miejsce zajmuje doradztwo legislacyjne obejmujące:

  • monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, Sejmu i Senatu),
  • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych (w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem),
  • wsparcie w toku prac parlamentarnych.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru instytucji fnansowych:

  • Provident Polska S.A.
  • PKO BP S.A.
  • VIVUS FINANCE sp. z o. o.
  • ZAPLO sp. z o. o.

  Karolina Lorenc - Pawlak

  adwokat, partner
  karolina.lorenc@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Kolej

  Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz spółek z szeroko pojętej branży kolejowej, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, producentów taboru oraz elementów infrastruktury i innych podmiotów działających w tym sektorze.

  Zakres naszego doradztwa obejmuje m.in. postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym:

  • postępowania kontrolne,
  • postępowania dotyczące uzyskiwania zezwoleń i świadectw dopuszczających do eksploatacji typy pojazdów kolejowych,
  • postępowania w sprawie uzyskania licencji, certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa.

  Doradzamy w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego. Reprezentujemy naszych klientów także przed innymi organami administracji oraz przed sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

  Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw branży kolejowej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, roadmap’y (mapy drogowe) postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych, dokonujemy analizy umów oraz sporządzamy umowy dla przedsiębiorstw. Prowadzimy audyty oraz sporządzamy projekty systemów zarządzania bezpieczeństwem czy regulaminów pracy bocznic. Reprezentujemy klientów we współpracy z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi, podmiotami uprawnionymi oraz jednostkami oceniającymi; a także w postępowaniach kontrolnych i w przedmiocie nałożenia kary lub wymierzenia sankcji przez organy administracji publicznej.

  Sporządzamy opinie prawne, tworzymy i oceniamy umowy na zakup, leasing i czarter środków transportu oraz ich wyposażenia, a także umowy spedycji, przewozu, dostępu do infrastruktury i innych.

  Prowadzimy spory sądowe i reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania.

  Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów gospodarczych z sektora kolejowego.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru kolei:

  • Alstom Ferroviaria S.p.A.
  • Alstom Konstal S.A.
  • Alstom Transport Deutschland GmbH
  • Bombardier Transportation GmbH
  • Electren S.A.
  • Enea S.A.
  • Industrial Division sp. z o.o.
  • Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd
  • Newag Gliwice S.A.
  • Newag S.A.
  • OLPP sp. z o.o.
  • PCC Rokita S.A.
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • PKP Energetyka S.A.
  • PKP S.A.
  • Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
  • Przewozy Regionalne sp. z o.o.
  • Schweerbau GmbH & Co. KG
  • Skoda Transportation a.s.
  • STK S.A.
  • Torpol S.A.
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Vias Y Consrucciones S.A.

  Marek Kowalski

  adwokat, partner
  marek.kowalski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Michał Zięba

  radca prawny, partner
  michal.zieba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Kontrakty w obrocie gospodarczym

  Wieloletnia praktyka w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność na różnych rynkach pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w zakresie przygotowywania i weryfikacji różnego rodzaju kontraktów niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, w szczególności różnego rodzaju kontraktów handlowych.

  Tworzymy zarówno umowy nazwane (opierające się w zakresie essentialia negotii na przepisach ustaw, w szczególności kodeksu cywilnego), jak również różnego rodzaju umowy mieszane i nienazwane. Sporządzamy wzorce umów i regulaminy w pełni dostosowane do wymogów naszych klientów i celów, które realizować ma dana umowa.

  Przygotowujemy kontrakty zabezpieczające interesy naszych klientów, pamiętając jednocześnie, że umowa służyć powinna realizacji biznesu, a nie uniemożliwiać go poprzez wykreowanie postanowień w sposób oczywisty nieakceptowalnych przez kontrahenta.

  Prowadzimy negocjacje treści umów, wspieramy klientów przy ich zawarciu oraz w sytuacjach, gdy zaistnieje konieczność odstąpienia od nich lub ich wypowiedzenia. Doradzamy podczas realizacji kontraktów przygotowując pisma i wezwania do kontrahentów, w szczególności w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez drugą stronę.

  Przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) w zakresie obejmującym wskazane umowy, na podstawie których przygotowujemy raporty przedstawiające ryzyka prawne wynikające z określonych kontraktów.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru kontraktów:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i spółki z grupy ARP
  • Industrial Division sp. z o.o.
  • Grupa Żywiec S.A.
  • Pilkington Polska sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland sp. z o.o., Pilkington IGP sp. z o.o.
  • Ceramika Nowa Gala S.A., Ceramika Końskie sp. z o.o.
  • Can – Pack S.A.
  • CHEMOVER sp. z o.o.
  • Delta – Gas sp. z o.o.
  • Climbex S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki z grupy kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A.)
  • ENEA S.A. i spółki z grupy kapitałowej ENEA (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Operator sp. z .o.o., ENEA Trading sp. z o.o.)
  • Polenergia S.A. i spółki z grupy kapitałowej Polenergia (m.in. Polenergia Dystrybucja sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A., Polenergia Biogaz sp. z o.o.)

  Adam Szalc

  adwokat, wspólnik
  adam.szalc@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Legislacja

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane ze stanowieniem prawa oraz doradzamy w kwestiach regulacyjnych dotyczących działalności podmiotów publicznych i prywatnych.

  Nasze usługi obejmują:

  • opiniowanie projektowanych aktów prawnych,
  • sporządzanie alertów prawnych informujących o projektowanych zmianach otoczenia prawnego i ich skutkach,
  • sporządzanie projektów założeń, projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem,
  • reprezentacja i udział w pracach zespołów przy organach administracji publicznej,
  • sporządzanie analiz, raportów dla uzasadnienia wprowadzenia nowych regulacji,
  • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych,
  • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych (statutów, regulaminów, zarządzeń, decyzji),
  • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących prawnych uwarunkowań działania podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przede wszystkim w sferze użyteczności publicznej,
  • sporządzanie planów, „map drogowych” dla podmiotów podejmujących działalność regulowaną.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru legislacji:

  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Energia Odnawialna S.A.
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  • PGNiG Termika S.A.
  • ENEA S.A.
  • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii)
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Fortum Heat and Power Polska sp. z o.o.
  • Szkoła Główna Handlowa
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Bioelektra Group S.A.
  • Vivus S.A.
  • Krajowy Rejestr Długów
  • Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Lotnictwo

  Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów gospodarczych z szeroko pojętej branży lotniczej, w tym przewoźników lotniczych, zarządców lotnisk i innych podmiotów wykonujących działalność w tym sektorze. Obsługujemy prywatnych inwestorów w procesie zakupu samolotów.

  Nasze usługi obejmują:

  • kompleksową obsługę prawną procesu zakupu samolotów (flotowych oraz indywidulanych), w tym negocjowanie umowy zakupu, umów związanych z pozyskaniem finansowania na zakup oraz umów z operatorami lotniczymi,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa lotniczego,
  • reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • przygotowywanie i analizowanie umów na zakup, leasing lub czarter samolotów oraz ich wyposażenia,
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych oraz na każdym etapie postępowania,
  • doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów sektora lotniczego,
  • przeprowadzanie audytów prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży lotniczej.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru lotnictwa:

  • Polskie Linie Lotnicze S.A.
  • LS Airport Services S.A.
  • Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze”
  • Newlyn sp. z o.o. sp. kom.
  • Eurolot S.A.

  Małgorzata Cur

  adwokat, wspólnik
  malgorzata.cur@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35


Do góry