ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Zamówienia publiczne i PPP

  Paulina Kapler

  radca prawny, starszy prawnik
  paulina.kapler@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Świadczymy kompleksowe usługi prawne w obszarze prawa zamówień publicznych. Naszymi klientami są zarówno wykonawcy, jak i zamawiający, w tym zamawiający sektorowi.

  Nasze usługi obejmują m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie wyboru trybu postępowania,
  • opracowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, badanie ofert pod kątem formalnoprawnym,
  • reprezentowanie klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
  • prowadzenie szkoleń w obszarze zamówień publicznych.

  Wspieramy zamawiających w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze ochronę ich interesów oraz zapewniając złożenie ofert przez wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Wspieramy zamawiających w procesie kontroli udzielania zamówień publicznych oraz opracowywaniu zastrzeżeń do wyników kontroli.

  Współpracujemy z wykonawcami w przygotowaniu się do przetargu, przede wszystkim w sporządzeniu oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W imieniu klientów formułujemy zapytania do SIWZ oraz rekomendujemy skorzystanie ze środków ochrony prawnej.

  Świadczymy usługi doradztwa prawnego w obszarze zakupów dla podmiotów wyłączonych spod reżimu ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym w zakresie opracowania wewnętrznych regulacji zakupowych, a także w zakresie optymalizacji procesów zakupowych w grupach kapitałowych.

  Kompleksowo obsługujemy projekty realizowane w ramach PPP. Rekomendujemy podmiotom publicznym i prywatnym inwestorom optymalne struktury i modele prawne dla projektów realizowanych w ramach PPP. Przygotowujemy postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Opracowujemy umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym i umowy koncesji.

   

  Nasi kluczowi klienci, dla których świadczyliśmy lub świadczymy usługi z obszaru zamówień publicznych i PPP:

  • Muzeum Historii Polski
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • PFR Ventures sp. z o. o.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  • spółki z Grupy Kapitałowej PGE
  • PGNiG Energia S.A.
  • Polenergia Dystrybucja sp. z o.o.
  • PKP Energetyka S.A.
  • spółki z grupy Impel
  • 2012 sp. z o.o.
  • Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • LOTAMS sp. z o.o.
  • PKP S.A.
  • Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
  • Integrated Solutions sp. z o.o.
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Do góry