ECh&W

Specjalizacje

 • Specjalizacje

  Przestępczość gospodarcza i compliance

  Olgierd Pogorzelski

  adwokat, partner
  olgierd.pogorzelski@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, gdzie zainteresowania organów ścigania skupione są wokół szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej.

  Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób w postępowaniach, gdzie kluczową rolę odgrywają m.in.:

  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego (m.in. niegospodarność, korupcja gospodarcza, oszustwo kapitałowe),
  • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (m.in. złośliwe naruszanie praw pracowniczych, powierzanie wykonywania pracy w handlu wbrew zakazowi),
  • przepisy karne Kodeksu spółek handlowych (m.in. podanie nieprawdziwych danych w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, niewydanie syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów, dotyczących majątku upadłego),
  • przestępstwa z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (m.in. ujawnienie i nieuprawnione wykorzystanie tajemnicy zawodowej albo informacji poufnej),
  • przepisy karne ustawy o obligacjach (m.in. ochrona dostępu do informacji na temat emitenta i obligacji, niedozwolone działania emitenta, nieprawidłowe funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy, odpowiedzialność karnej osoby działającej w imieniu banku – reprezentanta),
  • przestępstwa z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
  • przestępstwa menadżerskie w przepisach zbiorowego prawa pracy,
  • przestępstwa z ustawy o usługach płatniczych (m. in. wprowadzenie w błąd organu nadzoru)
  • przestępstwa z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • przestępstwa z ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
  • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Realizujemy obronę na każdym etapie postępowania. Doradzamy w taktyce oraz strategii towarzyszącej czynnościom obrończym. Pośredniczymy przy realizacji trybów konsensualnych lub innych związanych z możliwym poddaniem sprawcy próbie.

  Niezależnie od powyższego, w oparciu o posiadane z prowadzonych spraw doświadczenie, pomagamy przy wdrażaniu wszelkiego rodzaju rozwiązań mających na celu zapobieganie czy też minimalizowanie okoliczności sprzyjających popełnieniu czynów zabronionych bądź innych nadużyć.

  Nasze usługi obejmują:

  • gromadzenie i zabezpieczanie dowodów w przypadku ujawnienia przestępstwa,
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania świadków, także w charakterze pokrzywdzonych,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach wykroczeniowych zarówno po stronie pokrzywdzonych, jak i obwinionych,
  • świadczenie usług prawnych w przypadkach prowadzonych przeszukań, zatrzymań oraz innych czynności procesowych,
  • reprezentowanie podejrzanych na etapie postępowań o zastosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztowania,
  • prowadzenie obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego z uwzględnieniem zastosowania możliwych trybów konsensualnych,
  • zaplanowanie i przeprowadzenie obrony przed sądem,
  • sporządzanie, wnoszenie i popieranie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych,
  • czynności obrończe w postępowaniach wykonawczych, w szczególności zmierzających do orzeczenia dozoru elektronicznego czy też warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Do góry