ECh&W

Praktyki

 • Energetyka
 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy
 • Regulacje i Ochrona Konkurencji

  Regulacje i Ochrona Konkurencji

  W ramach Praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji świadczymy kompleksowe usługi związane ze stanowieniem prawa oraz doradzamy w kwestiach regulacyjnych dotyczących działalności podmiotów publicznych i prywatnych w sektorze użyteczności publicznej. Doradzamy w kwestiach regulacyjnych podmiotom działających w różnych sektorach m.in. ciepłowniczemu, surowców energetycznych oraz gospodarki odpadami.

  Opiniujemy projektowane akty prawne, uczestniczymy w sejmowych i senackich posiedzeniach komisji i podkomisji oraz doradzamy w zakresie nowego ustawodawstwa. Bierzemy udział w pracach zespołów przy organach administracji publicznej. Reprezentujemy naszych Klientów podczas konsultacji społecznych.

  Sporządzamy projekty założeń, projekty aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), uzasadnienia wprowadzenia nowych regulacji oraz projekty przepisów wewnętrznych (statutów, regulaminów, zarządzeń, decyzji).

  Przygotowujemy analizy i opinie prawne dotyczące prawnych uwarunkowań działania podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przede wszystkim w sferze użyteczności publicznej. Przygotowujemy plany, „mapy drogowe” dla podmiotów podejmujących działalność regulowaną.

  Opracowujemy statuty, regulaminy oraz inne rodzaje „małej legislacji” dla podmiotów publicznych i prywatnych.

  Sporządzamy i opiniujemy umowy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej reglamentowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na rynku gospodarowania odpadami.

  Prowadzimy szkolenia związane z wejściem w życie nowych przepisów regulujących działalność w sektorach energetycznym i gospodarowania odpadami.

  Doradzamy w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku koncentracji przedsiębiorców, postępowań kontrolnych, postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pomagamy w ocenie zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim, a także oceniamy czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK. Identyfikujemy praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

  Reprezentujemy Klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  Opracowujemy wnioski koncentracyjne oraz reprezentujemy Klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKIK postępowaniach antymonopolowych w sprawie koncentracji.

  Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  Udział w pracach nad wprowadzeniem do porządku prawnego redukcji kosztów energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynikających z systemu wsparcia OZE, podatku akcyzowego oraz Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), w tym:

  • udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. redukcji obciążeń przedsiębiorstw energochłonnych, powstałej w Ministerstwie Gospodarki (przygotowanie projektu przepisów do 4 projektów ustaw);
  • przygotowanie projektu przepisów ustanawiających system rekompensat dla sektorów i podsektorów uznanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych (carbon leakage).

   

  Udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo energetyczne (tzw. „duży” oraz „mały trójpak energetyczny”) na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

  Udział w pracach nad przygotowaniem projektu przepisów ustawy o komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, w tym udział w uzgodnieniach projektu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz uzgodnieniach międzyresortowych.

  Udział w pracach nad ustawą o odpadach na zlecenie podmiotów prowadzących instalacje przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

  Udział w pracach nad przepisami regulującymi zasady wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w nowych instalacjach kogeneracyjnych na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

  Udział w pracach nad przepisami regulującymi powstawanie i eksploatację morskich farm wiatrowych na zlecenie PGE Energia Odnawialna S.A.

  Udział w pracach nad ustawą o efektywności energetycznej na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

  Udział w pracach nad wprowadzeniem odrębnej regulacji sektora ciepłowniczego na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w tym opracowanie projektu kompleksowej regulacji rynku ciepła w Polsce (ustawa o ciepłownictwie) oraz sporządzenie projektu przepisów do projektu ustawy Prawo energetyczne w zakresie nowych mechanizmów kontroli ustalania cen i stawek w taryfach dla ciepła.

  Udział w pracach nad projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych na zlecenie spółki PL.2012 Sp. z o.o.

  Doradzaliśmy oraz reprezentowaliśmy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających konkurencję m.in.: Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Naczelnej Izbie Lekarskiej, POLKOMTEL S.A. oraz spółkom branży mięsnej.

  Doradzaliśmy w sprawach planowanych transakcji sprzedaży udziałów spółek z branży energetycznej, paliwowej oraz lotniczej.

  Świadczyliśmy usługi prawne w procesach koncentracji na zlecenie: LOT CARGO S.A i LOT Services Sp. z o.o. (z połączenia tych spółek powstała spółka LS Airport Services S.A.), PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

  Wspieraliśmy w postępowaniach notyfikacyjnych m.in. w postępowaniu w sprawie SA.37345 (2013/N) – Polska – Zwolnienie dla energochłonnych użytkowników od niektórych opłat związanych z systemem zielonych certyfikatów.

  Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt:

  Magdalena Czuba - Wąsowska

  adwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik
  magdalena.czuba@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

 • Transport Kolejowy
 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Do góry