Monografie/Komentarze

Publikacje naukowe

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • ECh&W w mediach
 • Publikacje naukowe

  Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki

  prawnoprocesowa_sytuacja-300-130x274

  Autor: Filip Elżanowski

  W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką.

  Autor podejmuje problem oceny sytuacji przedsiębiorstw energetycznych przez pryzmat gwarancji i standardów ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. W publikacji zostało wyjaśnione zjawisko dekodyfikacji postępowania administracyjnego, które stanowi istotne źródło ryzyka pogorszenia sytuacji prawnoprocesowej przedsiębiorstw energetycznych. Praca zawiera kompleksowy przegląd orzecznictwa w zakresie poruszanych aspektów oraz aktualnej doktryny.

  Książka będzie cenną pomocą dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz postępowań odwoławczych.Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów prawnych przedsiębiorstw energetycznych, pracowników administracji rządowej, samorządowej, europejskiej, radców prawnych i adwokatów zajmujących się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych lub odbiorców paliw lub energii, pracowników naukowych zajmujących się prawem: administracyjnym, energetycznym i procesowym.

  „Publikacja książkowa dr. Filipa Elżanowskiego stanowi ważny głos w dyskusji o kształcie obecnego porządku prawnego w zakresie przepisów normujących tryb urzeczywistniania norm administracyjnego prawa materialnego oraz o nasilających się tendencjach zmierzających do stopniowej dekodyfikacji postępowania administracyjnego”.Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG.

  Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji

  polityka-energetyczna-300-130x226

  Autor: Filip Elżanowski

  W książce przedstawione zostały prawne metody tworzenia i realizacji polityki energetycznej państwa. Autor poddaje testowi proporcjonalności poszczególne ograniczenia wolności gospodarczej nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne, aby zweryfikować ich zasadność. Regulacje polskiego systemu prawnego są przedstawione na tle prawa wspólnotowego i porównane z analogicznymi rozwiązaniami wprowadzonymi w innych krajach. Publikacja przybliża kompetencje i pozycję ustrojową organów administracji publicznej właściwych w dziedzinie energetyki.

  Jest to książka przeznaczona zarówno dla studentów studiów prawniczych, pracowników naukowych, adwokatów i radców prawnych, jak również dla wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z regulacją sektora energetycznego lub chcą zapoznać się z jego funkcjonowaniem i zasadami kształtowania polityki energetycznej państwa.

  Książka jest rekomendowana przez Ministra Skarbu Państwa i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne. Tom XXVIII

  polityka-unii-300-130x230

  Autorzy: Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny

  Podręcznik ten omawia unijne polityki sektorów infrastrukturalnych. Wyodrębnienie oparto na najczęściej stosowanym i mającym swoje ugruntowanie normatywnekryterium, a odwołującym się do infrastrukturalnego charakteru działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w poszczególnych sektorach. W książce przedstawiono kolejno: wspólną politykę transportową, energetyczną, komunikacji elektronicznej, sieci transeuropejskie, politykę pocztowa oraz audiowizualną.

  Tom wchodzi w skład serii podręczników „System prawa Unii Europejskiej”, które Instytut Wydawniczy EuroPrawo zaczął publikować w 2009 r. Publikacje te są pomocą dla praktyków: prawników, urzędników, biznesmenów i polityków, pragnących pogłębić wiedzę na temat poszczególnych dziedzin prawa Unii Europejskiej.

  Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

  prawne-aspekty-300-130x231

  Autorzy: Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Wąsowski

  „Praca zbiorowa pt. „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – zagadnienia praktyczne” stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy (…) w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (…) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną.”Prof. UKSW, dr. hab. Zbigniew Cieślak.

  Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

  energetyka-i-ochrona-300-130x223

  Autorzy: Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Mariusz Swora, Krzysztof Wąsowski

  „Monografia „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa. Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowanego wzrostu – na niespotykaną dotąd skalę – znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo.”Dr. hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW.

  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

  ustawa-o-ochronie-zabytkow-300-130x244

  Autorzy: Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski,Krzysztof Wąsowski

  Publikacja jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano również regulacje okresu przejściowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporządzenia nowych gminnych ewidencji zabytków).

  Jest to także podsumowanie doświadczenia autorów, zdobytego w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej dużych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). W publikacji przedstawiono propozycje rozwiązań szeregu problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi borykają się obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i służby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.

  Wybrane aspekty opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług

  aspekty_opodatkowania_300-130x183

  Autorzy: Filip Elżanowski, Mirosław Pawełczyk.

  Przedmiotem monografii jest polski system opodatkowania energii elektrycznej, w tym najważniejsze aspekty opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT). W ostatnich latach pojawiło się wiele problemów interpretacyjnych funkcjonowania polskiego systemu opodatkowania energetycznego oraz zagadnień związanych z jego stosowaniem. Szerokim echem odbiła się kwestia błędnego naliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, która została ostatecznie rozstrzygnięta orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto opodatkowanie energii elektrycznej powoduje znaczne zróżnicowanie kosztów produkcji pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, w których stawka podatków obciążających energię (w szczególności akcyzy) maleje w zależności od ilości zużytej energii. Polski ustawodawca nie zdecydował się dotychczas na żadne rozwiązania w obrębie systemu opodatkowania energii elektrycznej, które zmniejszałyby obciążenie odbiorców energochłonnych.

  Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

  samowola-budowlana-130x204

  Autorzy: Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki.

  Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem, w którym kompleksowo omówiono tematykę samowoli budowlanej, pokazując problemy stosowania obowiązujących przepisów.W publikacji przeanalizowano różne przypadki powstawania samowoli budowlanej, m in:

  • budowa bez wymaganego pozwolenia,
  • budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
  • budowa obiektu z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę.

  Omówiono także konsekwencje prawno-administracyjne i karne samowoli budowlanej oraz sposoby jej legalizacji. Szerokiej analizie poddano również nakaz rozbiórki.

  Publikacja przeznaczona jest dla inwestorów i ich profesjonalnych pełnomocników oraz pracowników administracji publicznej (zwłaszcza pracowników organów nadzoru budowlanego). Zainteresuje również projektantów, pracowników naukowych oraz studentów.

  Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

  inwestycje-drogi-publiczne-ok-130

  Autorzy: Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Wąsowski.

  W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Autorzy zaproponowali rozwiązania problemów pojawiających się zarówno podczas wykonywania krajowego programu budowy dróg, jak i zmiany układu drogowego w związku z realizacją inwestycji niedrogowej. Książka zawiera analizę relacji między specustawą drogową a ustawą o drogach publicznych, ustawą o gospodarce nieruchomościami i kodeksem postępowania administracyjnego. W opracowaniu przedstawiono przepisy specustawy drogowej z uwzględnieniem szerokiej perspektywy reglamentacji procesu budowlanego.

  Książka przeznaczona jest dla organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, projektantów.

  Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

  aktualizacja-oplaty-130

  Autor: Łukasz Dziamski

  Jest to pierwsze na rynku kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu znalazły się studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Dodatkowo zamieszczono wzory pism, wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.

  Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Pokazuje możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego. Stanowi także kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych w praktyce przez urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości. Prawnikom natomiast pozwoli na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.


Do góry