ECh&W

Praktyki

 • Energetyka
 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy

  Prawo Spółek i Prawo Pracy

  Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa handlowego i rynków kapitałowych. Przeprowadzamy audyty prawne spółek, obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek oraz innych osób prawnych. Przygotowujemy dokumenty korporacyjne. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, w tym publicznych, a zwłaszcza opracowujemy projekty umów, negocjujemy treść umów, doradzamy w procesie ich realizacji.

  Obsługujemy walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowujemy lub analizujemy projekty uchwał.

  Obsługujemy procesy przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji spółek. Świadczymy kompleksowe doradztwo podczas transakcji fuzji i przejęć, a także transakcji na rynkach kapitałowych, w tym przy emisji obligacji, akcji czy wprowadzaniu spółek do publicznego obrotu.

  Pomagamy Klientom w zakresie rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestracji zmiany danych.

  Doradzamy podczas opracowania i weryfikacji dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzenie mienia, umów z kadrą menedżerską, a także regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie trybu i zasad przeprowadzania zmian struktury zatrudnienia przez pracodawców.

  Analizujemy postanowienia umów zawartych z pracownikami oraz regulaminów wewnętrznych pracodawców określających zasady rozwiązania umów o pracę.

  Reprezentujemy pracodawców w indywidualnych i zbiorowych sporach prawa pracy, w szczególności w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenia pracownika do pracy, o odszkodowanie z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę, o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania i mobbingu, a także za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

  Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt:

  Małgorzata Cur

  adwokat, wspólnik
  malgorzata.cur@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

 • Regulacje i Ochrona Konkurencji
 • Transport Kolejowy
 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Do góry