ECh&W

Prawnicy

 • Katarzyna Bandoadwokat, starszy prawnik

  Doradza klientom indywidualnym, fundacjom i stowarzyszeniom oraz spółkom.

  Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z prawem i postępowaniem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem pracy oraz prawem i postępowaniem sądowoadministracyjnym. Doradza również w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji państwowej oraz podczas rozmów ugodowych.

  Maksymilian Cherkaradca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik

  Doradza funduszom inwestycyjnym oraz inwestorom przy złożonych projektach deweloperskich. Od 15 lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w sektorze inwestycji budowlanych.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym, ochroną zabytków i ochroną środowiska. Opracowywał strategie realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz kierował zespołami prawników zajmującymi się ich realizacją.

  Pracuje jako doradca i pełnomocnik inwestorów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach objęcia obiektu prawnymi formami ochrony zabytków, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, udzielenia pozwoleń konserwatorskich, pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa ochrony zabytków, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz specustaw infrastrukturalnych.

  Od 2004 r. do chwili obecnej współpracownik (of counsel) Krajowej Rady Notarialnej oraz doradca izb samorządu notarialnego. W latach 2007 – 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów władzy i administracji publicznej (Sejmu, Ministerstwa Gospodarki, organów samorządu terytorialnego oraz zawodowego). Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami oraz współpracował w charakterze eksperta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (program „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”)

  Małgorzata Curadwokat, wspólnik

  Od ponad dziesięciu lat doradza krajowym i międzynarodowym podmiotom m.in. z sektora lotniczego, kolejowego oraz energetycznego, zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną, jak również doradzając w zakresie zmian kapitałowych, relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych – proponując, a następnie wdrażając rozwiązania optymalizujące strukturę prawną przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie handlowym, kolejowym oraz lotniczym.

  Doradza w zakresie tworzenia i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, modelu zarządzania i nadzoru nad spółkami, tworzenia zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznych regulacji spółek. Doradzała w licznych procesach przygotowania umów i negocjowania transakcji handlowych. Jest specjalistą w zakresie badania stanu prawnego spółek prawa handlowego przeznaczonych do sprzedaży (due diligence). Doradza w transakcjach nabycia udziałów i akcji.

  Świadczy kompleksową obsługę prawną transakcji zakupu samolotów oraz taboru kolejowego, jak również bieżące doradztwo dla spółek z sektora kolejowego, w szczególności w zakresie dopuszczania pojazdów do eksploatacji.

  Autorka opinii i ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

  Magdalena Czuba – Wąsowskaadwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik

  Ekspert w zakresie doradztwa prawnego związanego ze stanowieniem prawa, aspektami regulacyjnymi działalności podmiotów publicznych i prywatnych w sektorze użyteczności publicznej oraz w obszarze polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Od 12 lat specjalizuje się w legislacji oraz w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie europejskim, prawie energetycznym oraz prawie pomocy publicznej.

  Prowadzi audyty prawne spółek (due diligence).

  Doradca podmiotów i grup kapitałowych z sektora publicznego i prywatnego (sporządza opinie i ekspertyzy prawne) oraz ekspert w zakresie legislacji – reprezentuje podmioty w procesie legislacyjnym (konsultacje społeczne, komisje sejmowe i senackie), przygotowuje projekty legislacyjne (ustaw i aktów wykonawczych). Reprezentuje podmioty w pracach legislacyjnych międzyresortowych zespołów powoływanych w celu zmian aktów prawnych regulujących rynki energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw.

  Pełnomocnik klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed centralnymi organami administracji (Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ministrem Gospodarki).

  Jest autorką publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Była wykładowcą akademickim w latach 2005-2013 oraz wykładowcą i autorem materiałów w cyklu szkoleń z zakresu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji dla pracowników urzędów: Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Bełchatowa, Miasta Wrocławia, Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz dla dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Wojciech Dąbrowskipartner

  Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji, zarządzaniu, restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych. W latach 2014-2015 prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w latach 2008-2014 prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Był również prezesem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych MS TFI S.A. W latach 1993-2006 urzędnik państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa. Członek wielu rad nadzorczych, m.in. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Z powodzeniem opracowywał i realizował wiele projektów z branży lotniczej, zbrojeniowej oraz stoczniowej. W czasie jego prezesury zarządzane przez ARP specjalne strefy ekonomiczne przyciągnęły wielu zagranicznych inwestorów. Skutecznie realizował duże projekty restrukturyzacyjne, m.in. sprzedaż kontrolnego pakietu akcji producenta śmigłowców WSK Świdnik S.A., producenta silników WSK Rzeszów S.A. FŁT Kraśnik, PZL Okęcie, włączając w ten sposób zakłady w globalny łańcuch dostaw. Szef międzyresortowego  zespołu ds. restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A. Był także zaangażowany w duże projekty dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia w poszczególnych sektorach i rejonach Polski.

  Łukasz Dziamskiadwokat, partner

  Praktyk z 10-letnim doświadczeniem w sprawach z zakresu inwestycji budowlanych, w szczególności na obszarach i przy obiektach objętych prawnymi formami ochrony zabytków. Specjalizuje się w prawie administracyjnym nieruchomości oraz zagadnieniach ze styku regulacji prawa cywilnego i administracyjnego.

  Pracuje jako doradca i pełnomocnik inwestorów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach objęcia obiektu prawnymi formami ochrony zabytków, ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, udzielenia pozwoleń konserwatorskich, pozwolenia na budowę, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, jak również zmiany stawki procentowej lub opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

  Opracowuje scenariusze i harmonogramy uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, mając na celu optymalizację tego procesu przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klienta.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa ochrony zabytków, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa dróg publicznych, użytkowania wieczystego.

  Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami oraz współpracował w charakterze eksperta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (program „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”), Państwową Komisją Akredytacyjną (obecnie: Polska Komisja Akredytacyjna) oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie.

  Adwokat Łukasz Dziamski, odpowiadający w kancelarii ECh&W za zagadnienia związane z prawem ochrony dóbr kultury, otrzymał wyróżnienie w kategorii NEXT GENERATION LAWYERS w rankingu THE LEGAL 500. Ranking THE LEGAL 500 wyróżnia kancelarie prawne oraz prawników uzyskujących najlepsze rekomendacje ze strony swoich Klientów za najwyższy poziom kompetencji, zaangażowanie oraz poziom współpracy.

   

  Fabian Elżanowskiradca prawny, doktor nauk prawnych, partner

  Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa konkurencji. Specjalizuje się w transakcjach M&A, private equity, joint venture oraz procesach restrukturyzacyjnych. Doświadczony negocjator kontraktów handlowych. Doradza w zakresie tworzenia i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, modelu zarządzania i nadzoru nad spółkami, tworzenia zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznych regulacji spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza przedsiębiorcom w sporach gospodarczych.

  Filip Elżanowskiradca prawny, dr hab. nauk prawnych, wspólnik zarządzający

  Specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz procesów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie procedury wydawania decyzji administracyjnych. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej projektów realizowanych w sektorze kolejowym, energetycznym, w tym w ramach zamówień publicznych oraz PPP (partnerstwo publiczno-prywatne). Doradza w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, a także przy procesach restrukturyzacyjnych.

  Wieloletnie doświadczenie zawodowe budował przede wszystkim jako pełnomocnik Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., sędzia Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz sędzia Sądu Arbitrażowego Towarowej Giełdy Energii S. A., jako doradca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także w komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.

  Jest ekspertem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, członkiem Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu. Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

  Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych. Laureat wielu nagród, m.in. Bursztyn Polskiej Energetyki, Manager Award czy Lider Zaufania.

  Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Tomasz Ficekradca prawny, starszy prawnik

  Doradza przedsiębiorstwom z sektora prywatnego i publicznego, w tym spółkom Skarbu Państwa. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w sektorze produkcyjnym, finansowym oraz restrukturyzacyjnym. Doradza przy organizacji procesów zakupowych w reżimie prawa zamówień publicznych.

  Udziela porad prawnych klientom oraz reprezentuje ich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i urzędami. Sporządza projekty umów gospodarczych, opinie prawne, odwołania od rozstrzygnięć organów administracji publicznej, skargi do sądów administracyjnych, pisma procesowe oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądów powszechnych.

  Bierze udział w audytach prawnych przedsięwzięć gospodarczych obejmujących nabycie aktywów spółek oraz całych przedsiębiorstw, w tym badań due diligence przeprowadzanych w ramach procesu transakcyjnego.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz zagadnień powiązanych z prawem UE, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy, w tym umowy zawierane w ramach prawa zamówień publicznych. Opiniuje akty prawne oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

  Arkadiusz Gnyśradca prawny, starszy prawnik

  Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym, w tym największym odbiorcom energii elektrycznej i gazu. Od 6 lat specjalizuje się w prawie regulacji sektorowych – prawie energetycznym i prawie transportu kolejowego oraz obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorach energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych i ciekłych, a także przedsiębiorstw z sektora kolejowego.

  Posiada doświadczenie zawodowe w regulacji rynku energetycznego i kolejowego oraz nadzorze nad podmiotami z tych rynków, a także zastępstwie procesowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami administracyjnymi. Legitymuje się także doświadczeniem w procesach legislacyjnych zdobytym podczas pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego oraz Urzędzie Regulacji Energetyki – brał udział w procesach legislacyjnych dotyczących m.in. Konstytucji dla biznesu, w tym nowotworzonych aktów prawnych: ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zdobył również doświadczenie zawodowe w zakresie prawa energetycznego jako prawnik wewnętrzny w obsłudze prawnej holdingu, w skład którego wchodzą wiodące na rynku spółki produkcyjne z branż FMCG, biopaliw i biokomponentów ciekłych będące odbiorcami przemysłowymi energii elektrycznej i gazu.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii
  i wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Sporządza opinie prawne z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności na rynku energii. Opiniuje akty prawne regulujące rynek energii oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych. Sporządza analizy ryzyk regulacyjnych dla modeli biznesowych.

  Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w sprawach koncesyjnych, w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej, a także w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami administracyjnymi.

  Arkadiusz Ignasiakradca prawny, wspólnik

  Doświadczenie zdobywał pracując w sektorze bankowym, a następnie będąc wspólnikiem w kancelariach prawnych we Wrocławiu oraz jako przedsiębiorca.

  Ekspert w zakresie doradztwa prawnego w obszarze logistyki i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Specjalizuje się także we wsparciu prawnym procesów inwestycyjnych, w tym w pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych jako partnerów w dalszym rozwoju przedsiębiorstw oraz w doradztwie przy sprzedaży i zakupie spółek.

  W ramach kancelarii współpracuje z większością przedsiębiorstw produkujących i użytkujących pojazdy kolejowe na rynku polskim. Opiniuje projekty umów oraz rozwiązań legislacyjnych związanych z logistyką i transportem. Bierze czynny udział w procesach administracyjnych i regulacyjnych dotyczących uczestników rynku transportu kolejowego.

  W latach 2010 – 2014 był pełnomocnikiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw transportu. Obecny i były członek wielu rad nadzorczych w tym min. NEWAG S.A., WorkService S.A., STK S.A., Industrial Division sp. z.o.o. Członek Rady Programowej Forum Polsko Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu.

  Specjalizacje:

  Paulina Kaplerradca prawny, starszy prawnik

  Od 10 lat zajmuje się problematyką zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza przy reorganizacji procesów zakupowych, w tym w ramach Centrum Usług Wspólnych funkcjonujących w grupach kapitałowych.

  Autorka opinii, komentarzy oraz porad prawnych z zakresu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w wydawnictwach Grupy INFOR S.A.

  Doradza podmiotom gospodarczym wyłączonym spod reżimu ustawy prawo zamówień publicznych, stosującym własne procedury zakupowe. Autorka wewnętrznych regulacji zakupowych. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów wewnętrznych procedur zakupowych. Pracowała w wiodącej na polskim rynku korporacji z branży paliwowo – energetycznej.

  Autorka założeń zmian organizacyjnych (w tym na zlecenie spółek z udziałem Skarbu Państwa) odpowiedzialna za przygotowywanie: regulaminów organizacyjnych, zmian struktury wewnętrznej, relacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz za tworzenie legislacji wewnętrznej. Doradca w zakresie legislacji – udział i reprezentacja w pracach legislacyjnych (współpraca przy tworzeniu projektu ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych). Były członek Komitetu Ochrony Praw, organu opiniodawczo – doradczego Ministra Sportu i Turystyki.

  Marek Kowalskiadwokat, partner

  Doradza przedsiębiorstwom z branży kolejowej. Od 10 lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w sektorze szeroko pojętego sektora kolejowego.

  Specjalista w zakresie prawa kolejowego. Doradca i pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym w postępowaniach kontrolnych, dotyczących uzyskiwania zezwoleń i świadectw dopuszczających do eksploatacji typy pojazdów kolejowych, uzyskiwania licencji, certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa. Doradca w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego.

  Świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży kolejowej. Autor opinii i ekspertyz prawnych, roadmap’ów (map drogowych) postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych. Reprezentuje przedsiębiorstwa kolejowe we współpracy z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi, podmiotami uprawnionymi oraz jednostkami oceniającymi, a także w postępowaniach kontrolnych i w przedmiocie nałożenia kary lub wymierzenia sankcji przez organy administracji publicznej.

  Michał Kruszewskiradca prawny, doktor nauk prawnych, starszy prawnik

  Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Od 9 lat związany zawodowo z prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odnawialnych źródeł energii, odbiorców przemysłowych i paliw ciekłych.

  Pełnomocnik w kilkuset postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  w sprawach z zakresu regulacji energetyki, w tym dotyczących m.in. taryfowania, przyłączeń do sieci, wsparcia dla wytwórców energii w instalacjach OZE, kar pieniężnych i koncesjonowania.

  Były wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, z doświadczeniem na kierowniczym stanowisku.

  Posiada bogatą praktykę w legislacji, którą zdobył współtworząc i opiniując liczne projekty ustaw, uczestnicząc w posiedzeniach komisji prawniczych i biorąc udział w uzgodnieniach międzyresortowych w rządowym procesie legislacyjnym.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii i wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Sporządza opinie prawne z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności na rynku energii. Opiniuje akty prawne regulujące rynek energii oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

  Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w sprawach koncesyjnych, sprawach spornych oraz w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej.

  Autor opracowań o charakterze naukowym, w tym pracy doktorskiej z dziedziny prawa energetycznego oraz glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego.

  Magdalena Kuchtaradca prawny, starszy prawnik

  Zajmuje się obsługą deweloperów w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym obsługą prawną w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w toku procedur planistycznych. Specjalizuje się w doradztwie w postępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji środowiskowej.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i prawa ochrony środowiska.

  Bierze udział w przeprowadzaniu audytów stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

  Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.

  Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentowała liczne podmioty przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczyła również pomoc prawną na rzecz pięciu izb notarialnych w zakresie postepowań administracyjnych, cywilnych oraz dyscyplinarnych. Prowadziła bieżące doradztwo prawne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej.

  Anna Kucińska – Baradwokat, wspólnik

  Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Od 10 lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w sektorach energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych i ciekłych, w tym również w obsłudze przemysłowych odbiorców energii i gazu.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii i wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Sporządza opinie prawne z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności na rynku energii. Opiniuje akty prawne regulujące rynek energii oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

  Opracowuje modele gospodarki energetycznej dla zakładów przemysłowych w celu zoptymalizowania kosztów pozyskania energii elektrycznej, ciepła i gazu. Sporządza analizy ryzyk regulacyjnych do modeli biznesowych.

  Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w sprawach koncesyjnych, sprawach spornych oraz w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej.

  Jako pracownik naukowo-dydaktyczny przez 3 lata prowadziła zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a obecnie przeprowadza komercyjne szkolenia dla przedsiębiorców z prawa energetycznego.

  Karolina Lorenc – Pawlakadwokat, partner

  Ekspert w obszarze polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku koncentracji przedsiębiorców oraz postępowań kontrolnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Doradca instytucji pożyczkowych w szeregu postępowań wyjaśniających i postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniami stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Pełnomocnik instytucji pożyczkowych w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentuje instytucje pożyczkowe również przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Rzecznikiem Finansowym.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Opiniuje akty prawne regulujące rynek instytucji pożyczkowych oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w okresie maj – listopad 2016 r. Absolwentka podyplomowych studiów Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej.

  Katarzyna Mitelsztedt – Hakenbergadwokat, starszy prawnik

  Doradza deweloperom oraz podmiotom korporacyjnym z sektora nieruchomości. Zajmuje się obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dotyczącym nieruchomości. Specjalizuje się w obsłudze transakcji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, jak również w doradztwie w sprawach dotyczących zagadnień cywilnych.

  Bierze udział w przeprowadzeniu analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z zakresu gospodarowania nieruchomościami i regulacji stanu prawnego nieruchomości. Sporządza opinie prawne i analizy dotyczące zasadności oraz prawnych możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących nieruchomości.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w warszawskich biurach międzynarodowych spółek doradztwa podatkowego oraz kancelarii specjalizującej się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i prawie nieruchomości. Doradzała polskim i międzynarodowym klientom we wszelkich aspektach związanych z nieruchomościami, w szczególności w zakresie transakcji nabycia i zbycia nieruchomości, warunków zabudowy, przygotowywania umów, restrukturyzacji oraz sporów sądowych.

  Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentowała liczne podmioty w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

   

  Marek Oknińskiekspert

  Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa.

  Był członkiem komisji przetargowych w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczących m.in. budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, rozbudowy stadionu Legii Warszawa, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, budowy  Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju.

  Konsultant w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych, np. PGNiG S.A. i spółek z grupy kapitałowej PGNiG.

  Ma doświadczenie w nadzorowaniu udzielania znacznej liczby zamówień publicznych, uzyskanym między innymi jako dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, doradcy Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

  Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, doradca zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego).

  Pełnomocnik przed Krajową Izba Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi.

  Prowadził kontrole dotyczące poprawności formalno-prawnej udzielania zamówień publicznych np. w zakresie środków przekazywanych beneficjentom z programów Unii Europejskiej, w tym kontrole zamówień o wartości ponad 10 mln € zarówno na roboty budowlane, jak i dostawy.

  Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, Serwisie administracyjno-samorządowym, wydawnictwach Gazety Wyborczej.

  Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Politechnice Lubelskiej, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych. Prowadził szkolenia dla wykonawców w zakresie zasad udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne (np. szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowane ze środków UE).

  Od 2005 r. rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

  Hubert Pogorzelskiadwokat, starszy prawnik

  Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w praktyce prawa, w szczególności prawa karnego i gospodarczego oraz prawa pracy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności karnej oraz karnej skarbowej występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również w sprawach z oskarżenia publicznego jako obrońca.

  Przygotowuje dla klientów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne akty oskarżenia oraz reprezentuje ich przed organami ścigania. Opracowuje opinie prawne uwzględniające aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo.

  Doradza w obszarze prawa pracy, w tym przygotowuje wewnątrzzakładowe regulacje prawne tj. regulaminy pracy, wynagradzania i polityki antymobbingowe.

  Sporządza pisma procesowe, w tym środki odwoławcze w postępowaniu karnym i cywilnym.   Reprezentuje klientów w postępowaniach przed wszystkimi sądami powszechnymi.

  Olgierd Pogorzelskiadwokat, partner

  Od 13 lat zajmuje się w wymiarze praktycznym prawem karnym oraz prawem karnym skarbowym. Występuje jako pełnomocnik pokrzywdzonych zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, jak i przed sądami.

  Prowadzi obronę podejrzanych, obwinionych oraz oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych. Aktywnie pośredniczy w postępowaniach konsensualnych przed wniesieniem skargi inicjującej postępowanie przed sądem. Doradza w zakresie taktyki oraz strategii prowadzonych postępowań. Jego doświadczenie obejmuje również postępowania regulujące dyscyplinarną odpowiedzialność zawodową.  Zajmuje się także sporządzaniem, wnoszeniem i popieraniem zwyczajnych oraz nadzwyczajnych środków odwoławczych.

  Jest autorem wielu opinii oraz analiz z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.

  W zakresie jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane bezpieczeństwo w organizacjach gospodarczych. Zajmuje się projektowaniem regulacji oraz rozwiązań zapobiegających lub ograniczających występowanie nadużyć w przedsiębiorstwach.­ Audytuje również istniejące regulacje oraz zobowiązania pod kątem potencjalnej odpowiedzialności menedżerskiej.

  Andrzej Sikorskiaplikant adwokacki, prawnik

  Specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę. W kancelarii doradza przede wszystkim przedsiębiorstwom deweloperskim.

  W powyższym zakresie sporządza opinie prawne, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, bierze udział w audytach prawnych spółek i nieruchomości.

  Adam Szalcadwokat, wspólnik

  Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych. Jest doradcą i negocjatorem w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), specjalizuje się w przedsięwzięciach typu joint-venture dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Doradza prywatnym i publicznym inwestorom w całym procesie inwestycyjnym, weryfikuje i rekomenduje im modele struktury biznesu. Przeprowadza badania prawne spółek (due diligence) identyfikujące ryzyka prawne, negocjuje i przygotowuje umowy inwestycyjne oraz umowy wspólników.

  Jest doradcą wiodących spółek w zakresie ich bieżącej działalności operacyjnej, rozwoju biznesu i obsługi przeprowadzanych przez spółki transakcji. Sporządza analizy ryzyk prawnych do modeli biznesowych.

  Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych i zakładów przemysłowych z zakresu prawa energetycznego oraz inwestorów i przedsiębiorstw budowlanych z zakresu prawa budowlanego.

  Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Jako nauczyciel akademicki przez 2 lata prowadził wykłady z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego i postępowania administracyjnego, a obecnie przeprowadza komercyjne szkolenia dla przedsiębiorców z prawa gospodarczego i prawa energetycznego.

  Kinga Szczepańskaaplikant adwokacki, prawnik

  W ramach swojej praktyki zdobywała doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego oraz prawa spółek.

  Bierze udział w badaniach due diligence spółek prawa handlowego oraz sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym.

  Andrzej Tarasewiczadwokat, starszy prawnik

  Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i postępowaniu karnym. Świadczy obsługę prawną uczestników postępowań podatkowych. Bierze udział w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

  Krzysztof Wąsowskiadwokat, doktor nauk prawnych, wspólnik

  Reprezentuje strony postępowania w złożonych postępowaniach administracyjnych i regulacyjnych – w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się także w rozwiązywaniu sporów gospodarczych przed arbitrażem.

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem gospodarczym, postępowaniami regulacyjnymi i cyberbezpieczeństwem. Sporządza opinie prawne z zakresu prawnoadministracyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa i zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności na rynku regulowanym. Opiniuje akty prawne odnoszące się do funkcjonowania rynków regulowanych oraz cyberbezpieczeństwa, a także opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

  Beata Włodarczykradca prawny, starszy prawnik

  Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą procesu inwestycyjno-budowlanego.

  W szczególności specjalizuje się w obsłudze transakcji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, sporządza i opiniuje umowy zakupu i sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne oraz umowy deweloperskie Bierze udział w przeprowadzeniu audytów stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

  Opracowuje skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także sporządza pisma procesowe z zakresu prawa cywilnego.

  Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentowała liczne podmioty w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

  Michał Ziębaradca prawny, partner

  Od początku aktywności zawodowej związany z regulowanymi sektorami infrastrukturalnymi, początkowo z lotnictwem cywilnym, sektorem TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie)
  a następnie z transportem kolejowym.

  Posiada doświadczenie w branży doradczej, świadcząc usługi dla przedsiębiorców z sektora transportu. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Monitorowania
  i Bezpieczeństwa w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie odpowiadał m.in. za procesy związane z certyfikacją przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych (ECM), działalnością bocznic kolejowych oraz kompetencjami maszynistów.

  Kierując Wydziałem Rynku Infrastruktury zdobył również doświadczenie w obszarze dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych oraz działalności jednostek notyfikowanych dokonujących oceny zgodności z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności.

  Prelegent licznych konferencji branżowych w obszarze bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych zmian ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych, w tym w zakresie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej. Reprezentował Polskę w spotkaniach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, w tym na posiedzeniach Rady Administracyjnej ERA, grupy NSA Network oraz w ramach programu twinningowego Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy.

  Joanna Zigoura – Tomaszewskaaplikant adwokacki, prawnik

  Specjalizuje się w kontraktach w obrocie gospodarczym, prawie korporacyjnym, procesach transformacyjnych spółek oraz bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

  Uczestniczyła w tworzeniu spółek prawa handlowego oraz złożonych struktur kapitałowych, transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, jak również w procesach połączeń, podziałów i przekształceń spółek.  W ramach swojej praktyki zawodowej uczestniczyła w badaniach due dilligence spółek prawa handlowego z rożnych branż, występując zarówno po stronie sprzedawców, jak i po stronie inwestorów.

  Andrzej Zychradca prawny, partner

  Zajmuje się obsługą deweloperów w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym obsługą prawną w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w toku procedur planistycznych. Specjalizuje się w doradztwie w postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji projektowej.

  Sporządza opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i prawa ochrony środowiska. Bierze udział w przeprowadzeniu audytów stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym.

  Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentował liczne podmioty przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej, zdobyte w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w którym kierował komórką odpowiedzialną za wydawanie pozwoleń na budowę oraz w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.


Do góry