ECh&W

Aktualności

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • 2020
 • 2019

  Wystąpienie r. pr. dr hab. Filipa Elżanowskiego na II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki

  W dniu 18 października 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk oraz Fundację „Mercatus et Civis”.

  Do czynnego udziału w wydarzeniu zaproszony został wspólnik zarządzający kancelarii, r. pr. dr hab. Filip Elżanowski, który w ramach swojego wystąpienia wygłosił referat pt. „Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w świetle praktyki orzeczniczej Prezesa URE” odnoszący się do relacji zachodzących pomiędzy uregulowanymi w przepisach dyrektywami interpretacyjnymi nakazującymi w sytuacjach wątpliwych przyjmować wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy a przepisami o charakterze sankcyjnym. Prof. Filip Elżanowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przedsiębiorcy wskutek wadliwego rozstrzygnięcia organu ponosi przede wszystkim Skarb Państwa, zaś przypadki odpowiedzialności osobistej mają charakter wyjątkowy. Wskazał ponadto, że obecne unormowania prawne, a zwłaszcza niebezpieczeństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych, promują działania profiskalne i wymierzanie kar pieniężnych. Podkreślił również istotną potrzebę podjęcia działań ustawodawczych promujących rozstrzygnięcia proprzedsiębiorcze w administracji i modyfikację odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, a także patronatem medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl, Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, Biuletynu Rzeczników Konsumentów, Dziennika Warto Wiedzieć i czasopisma Energetyka Cieplna i Zawodowa. Konferencja odbyła się przy wsparciu partnerów: PGE Obrót S.A., GRUPA ENERGA oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.

  Rewitalizacja: tradycja i nowe miejskie pejzaże – doroczna konferencja konserwatorsko-architektoniczna

  dr Maksymilian Cherka ECh&W

  W dniach 16-17 października b.r., w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie miała miejsce doroczna konferencja „Między ortodoksją a kreacją” – organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Tegoroczna edycja Dialogu konserwatorsko-architektonicznego odbywała się pod hasłem „Rewitalizacja: tradycja i nowe miejskie pejzaże”. Kancelaria Elżanowski, Cherka & Wąsowski – podobnie jak w latach ubiegłych była patronem merytorycznym wydarzenia skupiającego grono architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej.

  Dyskutanci podejmowali tym razem problematykę partycypacji społecznej i polityki miejskiej jako ostatecznych gwarantów sukcesu i trwałości działań związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi oraz układami urbanistycznymi.

  W ramach panelu „Rewitalizacja i projektowanie architektoniczne a szacunek do dziedzictwa” dr Maksymilian Cherka, wspólnik w kancelarii ECh&W, wygłosił referat p.t. „Rewitalizacyjny tor przeszkód – perspektywa prawna”.

  Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Rafał Trzaskowski.

  Debata ECh&W podczas Międzynarodowych Targów TRAKO

  Debata ECh&W podczas Międzynarodowych Targów TRAKO

  Podczas Targów Kolejowych TRAKO odbyła się debata pt. „Wyzwania dla producentów. Perspektywy ekspansji międzynarodowej oraz mechanizmy finansowania po 2020”. Organizatorami debaty była kancelaria ECh&W oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

  Udział wzięli w niej przedstawiciele producentów taboru i elementów infrastruktury, przedstawiciele poolu taborowego, sektora bankowego oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Panelistami byli również przedstawiciele organizatorów tj. kancelarii ECh&W oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Kancelarii ECh&W niezmiernie miło poinformować, że wśród znamienitych panelistów znaleźli się:

  • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Krzysztof Senger – Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
  • Rafał Leszczyński – Prezes KZN Bieżanów sp. z o.o.
  • Paweł Szaciłło – dyrektor ds. transportu i infrastruktury w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.
  • Piotr Ignasiak – Prezes Industrial Division sp. z o.o.
  • Marcus Prochner – szef działu homologacji na Europę w Bombardier Transportation GmbH – Kassel

  oraz r. pr. Michał Zięba – partner w kancelarii ECh&W.

  Moderatorem debaty był Łukasz Malinowski – redaktor naczelny portalu branżowego Rynek Kolejowy, w którym kancelaria ECh&W jest partnerem działu Prawo i Polityka.

  Debata toczyła się wokół trzech głównych wątków, które mają zasadniczy wpływ na system kolejowy w Polsce i w Unii Europejskiej, tj.:

  • nowego, proponowanego przez UTK modelu certyfikacji i dopuszczania do eksploatacji wyrobów kolejowych w Polsce, podlegających badaniu na zgodność z tzw. Listą Prezesa UTK,
  • nowych sposobów finansowania inwestycji w infrastrukturę i tabor w nadchodzącej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych mechanizmów promowanych przez Komisję Europejską,
  • perspektyw eksportu polskich wyrobów kolejowych oraz usług w Unii Europejskiej i poza UE.

  Uczestnicy debaty zgodnie doszli do wniosku, że system certyfikacji wyrobów kolejowych powinien być jak najbardziej przejrzysty, a wymagań ogólnoeuropejskich raczej nie powinno się uzupełniać dodatkowymi obostrzeniami krajowymi. Dziś sytuacja jest jednak odmienna, a zapowiadane zmiany prawa wejdą w życie najwcześniej w 2020 r.

  Podkreślano, że celem IV Pakietu Kolejowego jest likwidacja zbędnych barier i obciążeń administracyjnych, a jednolite dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów (wydawane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej) będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich UE.

  Szczegółowa relacja z debaty została przygotowana przez redakcję Rynku Kolejowego w poniższych artykułach prasowych, do zapoznania z którymi serdecznie zachęcamy:

  1. Przejrzysta certyfikacja kluczowa dla rozwoju sektora kolejowego

  https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/przejrzysta-certyfikacja-kluczowa-dla-rozwoju-sektora-kolejowego-93908.html

  1. IV Pakiet Kolejowy szansą dla polskiego eksportu?

  https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/iv-pakiet-kolejowy-szansa-dla-polskiego-eksportu-93907.html

  1. IV Pakiet Kolejowy szansą dla pooli taborowych

  https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/iv-pakiet-kolejowy-szansa-dla-pooli-taborowych-93909.html

  Adwokat Adam Szalc, wspólnik ECh&W – moderatorem na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym 2019

  Adwokat Adam Szalc, wspólnik ECh&W – moderatorem na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym 2019

  Mec. Adam Szalc poprowadził panel pt. „Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze”. Gospodarzem Panelu była spółka PGNiG Termika S.A. W debacie wzięli udział: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.; Robert Grzywacz – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

  W ramach dyskusji omówiono w pierwszej kolejności oczekiwania i szanse rozwoju nowego systemu wsparcia kogeneracji, co było punktem odniesienia do nakreślenia perspektyw dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych oraz próby odpowiedzi na pytanie, czy oznaczają one schyłek kogeneracji węglowej. Następnie omówiono stan zaawansowania inwestycji w czyste powietrze oraz najważniejszych inwestycji w ciepłownictwie. Nakreślona została rola samorządów, w tym możliwości gospodarki odpadami, jak również omówiono wykorzystanie OZE w rozwoju ciepłownictwa systemowego. Na koniec dyskusji odniesiono się do przyszłych zmian w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa i nowych technologii w ciepłownictwie i kogeneracji.

   

  Kancelaria ECh&W obecna na Kongresie Transportu Intermodalnego

  Kancelaria ECh&W obecna na Kongresie Transportu Intermodalnego

  We wrześniu 2019 roku odbył się pierwszy Kongresu Transportu Intermodalnego poświęcony w całości przewozom kontenerowym. Moderatorem debaty poświęconej pomocy publicznej i wsparciu operatorów intermodalnych był r. pr. Michał Zięba – partner w kancelarii ECh&W.

  W trakcie debaty podsumowano konkurs organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach którego rozdysponowano ponad 1,2 mld zł dla przewoźników kolejowych i operatorów terminali intermodalnych.

  W dyskusji nad niezbędnymi działaniami, które pomogą rozwijać się transportowi kontenerowemu, pojawiały się zarówno wątki działań zależnych od zarządców infrastruktury, takich jak udrożnienie przejść granicznych z sąsiadami, zwiększanie przepustowości linii czy wydłużanie torów stacyjnych, oraz działań zależnych od instytucji publicznych. W trakcie debaty podkreślono również, że na przewozy intermodalne bardzo mocno wpływają zjawiska niezależne od czynników krajowych czy nawet unijnych, takie jak możliwe globalne spowolnienie gospodarcze lub narastająca rywalizacja handlowa USA z Chinami.

  Wszystkie działania powinny mieć oparcie w długofalowych strategiach na szczeblu rządowym – tak jak w Holandii czy Niemczech. W tym drugim kraju zarówno władze landów, jak i organy wyższego szczebla, mają kontrolę nad tym, co się dzieje, m. in. poprzez proces planowania przestrzennego. Pozwala to połączyć zakłady przemysłowe w sposób najbardziej efektywny.

  Na zadane przez mec. Ziębę pytanie do publiczności o wskazanie właściwej instytucji publicznej, która powinna być liderem władz publicznych w dziedzinie transportu intermodalnego, zdecydowana większość uczestników Kongresu opowiedziała się za powołaniem instytucji pełnomocnika rządu do spraw transportu intermodalnego stojącego na czele międzyresortowego zespołu.

  Kancelaria ECh&W doradzała w procesie rozbudowy linii kolejowej – tzw. „Bypassu kartuskiego”

  Kancelaria ECh&W doradzała w procesie rozbudowy linii kolejowej – tzw. „Bypassu kartuskiego”

  Pomoc prawna świadczona była na rzecz Województwa Pomorskiego i dotyczyła prawnych uwarunkowań inwestowania przez samorząd województwa w infrastrukturę kolejową. Jak pokazują doświadczenia, mechanizm ten sprzyja rozwojowi aglomeracyjnego transportu kolejowego i pozwala na lepsze skomunikowanie obszarów podmiejskich.

  Najlepszym jak dotąd przykładem sukcesu kolejowej inwestycji samorządowej jest Pomorska Kolej Metropolitarna czyli największa od kilkudziesięciu lat inwestycja w nowo wybudowaną linię kolejową. Bypass kartuski to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 (Gdańsk Kiełpinek – Kokoszki – Stara Piła) i 229 (Stara Piła – Glincz). Rozbudowa infrastruktury kolejowej pozwoli na utrzymanie niezakłóconej komunikacji kolejowej pomiędzy Gdańskiem i Kartuzami w czasie prowadzenia inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe na sąsiednich liniach kolejowych.

  Ze strony Kancelarii ECh&W szczególnej analizy wymagały obszary regulacji sektora transportu kolejowego, publicznego transportu zbiorowego oraz metod finansowania inwestycji.

  Kancelaria ECh&W doradzała Polfer S.A. w transakcji zbycia nieruchomości w Gdańsku

  Kancelaria ECh&W doradzała Polfer S.A. (Polfer) w transakcji zbycia nieruchomości położonej w Gdańsku. Wartość transakcji wynosiła około 15.000.000 zł. 

  Transakcja została przeprowadzona w bardzo dynamicznym tempie – w ciągu czterech dni roboczych od daty przygotowania pierwszych projektów dokumentacji. 

  Kancelaria ECh&W świadczyła kompleksowe usługi doradztwa w ramach transakcji, w tym uczestniczyła w przygotowywaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej. Biznesowe aspekty transakcji były koordynowane przez Prezesa Zarządu Polfer.

  W transakcji brał udział zespół prawników Kancelarii ECh&W, w tym w szczególności: Łukasz Dziamski (partner) oraz Paweł Cyganik (senior associate).

  Łukasz Dziamski i kancelaria ECh&W wyróżnione w prestiżowym rankingu The LEGAL 500

  Z przyjemnością informujemy, że kancelaria ECh&W oraz indywidualnie adwokat Łukasz Dziamski – uzyskali prestiżowe wyróżnienia w dorocznym rankingu THE LEGAL 500.

  Zespół kancelarii ECh&W kierowany przez dra Maksymiliana Cherkę znalazł się w gronie laureatów w kategorii CONSTRUCTION – obejmującej sprawy z zakresu inwestycji budowlanych.

  Adwokat Łukasz Dziamski, odpowiadający w kancelarii ECh&W za zagadnienia związane z prawem ochrony dóbr kultury, otrzymał wyróżnienie w kategorii NEXT GENERATION LAWYERS.

  Ranking THE LEGAL 500 wyróżnia kancelarie prawne oraz prawników uzyskujących najlepsze rekomendacje ze strony swoich Klientów za najwyższy poziom kompetencji, zaangażowanie oraz poziom współpracy.

  Prezes UOKiK wyraził zgodę na koncentrację ARP i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”. EChW obsługiwało to postępowanie

  W dniu 28 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria”. Kancelaria ECh&W prowadziła obsługę prawną postępowania przed UOKiK wraz z przygotowaniem wniosku o wyrażenie zgody na planowaną koncentrację.

  Kancelaria ECh&W po raz kolejny reprezentowała Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK. Miało ono na celu wydanie przez organ zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ARP kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” w Wałbrzychu. Po przeprowadzonym postepowaniu antymonopolowym Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie tej czynności. Zarazem Prezes nie nałożył na spółki żadnych dodatkowych warunków i nie nakazał podjęcia działań, które wykraczałyby poza czynności, które zostały wskazane przez zgłaszającego.

  Zgłoszenie przygotowali r.pr. Paulina Bielewicz oraz dr Maciej Szmigiero z praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji ECh&W, kierowanej przez adw. Magdalenę Czubę-Wąsowską.

  Koncentracja, na którą Prezes UOKiK wyraził zgodę, polegać będzie na przejęciu przez ARP kontroli nad spółką Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., poprzez nabycie od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. części akcji „Victorii”, stanowiących 58,36 % kapitału zakładowego.

  Podstawowym przedmiotem działalności Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych jest produkcja i sprzedaż koksu oraz produktów węglopochodnych. Przejęcie wyłącznej kontroli nad Zakładami ma na celu zapewnienie ARP wyłącznej kontroli nad tą spółką, a przez to pełnego wpływu na nią i w konsekwencji zapewnienie możliwości dalszego rozwoju koksowni „Victoria”.

  Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2018 rozstrzygnięty!

  Opiniotwórczy portal „Rynek Prawniczy” przedstawił wyniki plebiscytu na najważniejszą transakcję roku 2018 przy której doradzali prawnicy. Srebrny medal zdobyła kancelaria ECh&W oraz Clifford Chance, które doradzały Agencji Rozwoju Przemysłu.

  Głosowanie miało na celu wyróżnienie kancelarii prawnych, które obsługując te najtrudniejsze operacje – często z pierwszych stron gazet – zazwyczaj same pozostają w cieniu.

  Spośród 21 umieszczonych na liście propozycji, czytelnicy największą liczbą głosów – złotym medalem – uhonorowali przejęcie firmy Pesa Bydgoszcz przez Polski Fundusz Rozwoju. W operacji odkupienia prawie 100 proc. akcji od dotychczasowych głównych akcjonariuszy fabryki, Polskiemu Funduszowi Rozwoju doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges, a Pesę i jej właścicieli obsługiwała kancelaria Linklaters.

  Drugie miejsce w plebiscycie – srebrny medal – zdobyła transakcja repolonizacyjno-nacjonalizacyjna, w której państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła od ukraińskiego biznesmena Serhija Taruty 81,05 proc. akcji spółki Stocznia Gdańsk. Stronie polskiej doradzały kancelarie Clifford Chance i ECh&W, zaś spółkę Gdańsk Shipyard Group reprezentowała Hogan Lovells.

  Trzecie miejsce ex-aequo przyznano:
  – transakcji zakupu przez firmę Redefine Properties oraz spółki funduszu Griffin Real Estate parków logistycznych firmy deweloperskiej Panattoni Europe – doradcy prawni: Linklaters; Weil, Gotshal & Manges
  – transakcji zawarcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej umów offsetowych z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi Raytheon i Lockheed Martin – doradcy prawni: DLA Piper; KW Kruk i Wspólnicy; White & Case.

  Pełne wyniki głosowania: Rynek Prawniczy

   

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Do góry