ECh&W

Praktyki

 • Energetyka

  Energetyka

  Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz uczestników rynku energii – przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych. Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej na rynku regulowanym w sektorach energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych.

  Obsługujemy przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, paliwami gazowymi i płynnymi, w szczególności w zakresie takich zagadnień jak: wykonywanie działalności koncesjonowanej, status operatora systemu, ustalanie i zatwierdzanie taryf, przyłączenia do sieci, spory o odmowę zawarcia umowy, procedura zmiany sprzedawcy, systemy wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej.

  Wspieramy odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych w zagadnieniach związanych z ich uczestnictwem w rynku energii, w tym w zakresie kształtowania gospodarki energetycznej.
  Sporządzamy oraz opiniujemy umowy dotyczące wykonywania działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych.

  Sporządzamy analizy ryzyk regulacyjnych, szacujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania.
  Doradzamy w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami regulacyjnymi rynku energii, w tym projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych. Przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z regulacją prawną szeroko pojmowanego rynku energii.

  Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz sporządzamy pisma procesowe.
  Doradzamy w kwestiach związanych z energetyką odnawialną, w tym przy inwestycjach budowy odnawialnych źródeł energii.

  Anna Kucińska - Bar

  adwokat, wspólnik
  anna.kucinska@echw.pl
  tel.: +48 22 745 32 35

 • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Postępowania Sporne
 • Praktyka Instytucji Finansowych
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Samorządowe
 • Prawo Spółek i Prawo Pracy
 • Regulacje i Ochrona Konkurencji
 • Transport Kolejowy
 • Transport Lotniczy
 • Własność Intelektualna
 • Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Do góry