ECh&W

Zespół

ECh&W

Kontakt

tel.: +48 22 745 32 35/36
tel./fax: +48 22 621 21 32
mail: sekretariat@echw.pl

 • O kancelarii
 • Nagrody
 • Współpraca międzynarodowa
 • Zespół
  Wspólnicy

  Maksymilian Cherka

  Maksymilian Cherka

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Nieruchomości, Procesu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

  maksymilian.cherka@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo budowlane
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Gospodarka nieruchomościami
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz BBI Development S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Nowy Sezam”; „Nowy Plac Unii” oraz na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Skanska Property Poland sp. z o.o., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji „Generation Park” przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie; a także doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Green Day 2” we Wrocławiu oraz „AXIS” w Krakowie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Capital Park S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji na terenie dawnej fabryki „Norblina” oraz związanych z realizacją inwestycji „Eurocentrum”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Globe Trade Center S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją centrum handlowego „Galeria Wilanów” oraz „Galeria Północna” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Element Power Poland sp. z o.o. obejmujące doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach planistycznych związanych z lokalizacją kilku farm wiatrowych na południu Polski.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.
  • Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.
  • Biegły Najwyższej Izby Kontroli.
  • Egzaminator w Collegium Invisibile.
  • Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Współpracownik Krajowej Rady Notarialnej.
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, 2007–2009.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • Redaktor i współautor licznych komentarzy, w tym:
  • „Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”, 2011.
  • „System prawa administracyjnego, tom 6.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”, 2010.

  Autor szeregu artykułów prasowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów administracji publicznej i samorządowej.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10153) w Warszawie

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Małgorzata Cur

  Małgorzata Cur

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Spółek i Prawa Pracy, Szef Praktyki Transportu Lotniczego

  malgorzata.cur@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo handlowe
  Prawo lotnicze
  Prawo kolejowe
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LS Airport Services S.A.
  Kompleksowa obsługa prawna procesu sprzedaży nieruchomości należących do PLL LOT S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LOT Aircraft Maintenance Sp. z o.o.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz ZPC Mieszko S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Alstom Konstal S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej ENEA S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:
  „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  Moderatorka na konferencji Avia Rail 2014.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4313) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo lotnicze, organizowane w ramach Akademii Transportu Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Adwokat, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji

  magdalena.czuba@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Doradztwo regulacyjne i działalność regulowana
  Prawo ochrony konkurencji
  Prawo energetyczne
  Prawo pomocy publicznej
  Prawo szkolnictwa publicznego
  Postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz m.in.: PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE GiEK S.A., ENEA S.A., PGNiG Energia S.A., Dalkia S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG Termika S.A.
  Udział i reprezentacja w procesie legislacyjnym na rzecz m.in.: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Forum CO2, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Bioelektra Group S.A.
  Aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych międzyresortowych zespołów powoływanych do zmian aktów prawnych regulujących rynki energii elektrycznej i ciepła oraz w pracach parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP. Udział m.in. w pracach nad:

  • wprowadzeniem do porządku prawnego redukcji kosztów energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, wynikających z systemu wsparcia OZE, podatku akcyzowego oraz EU ETS, w tym:
   1. udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. redukcji obciążeń dla przedsiębiorstw energochłonnych powstałej w Ministerstwie Gospodarki (przygotowanie projektu przepisów do 4 projektów ustaw);
   2. przygotowanie projektu przepisów ustanawiających system rekompensat dla sektorów i podsektorów uznane za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych (carbon leakage);
   3. udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo energetyczne (tzw. „duży” oraz „mały trójpak energetyczny”) na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
   4. udział w pracach nad ustawą o efektywności energetycznej na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
  • projektem przepisów usuwających z obowiązującego porządku prawnego zasadę TPA (Third-party Access) w sektorze ciepłowniczym (2014 r.);
  • przygotowaniem projektu przepisów ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”; udział w uzgodnieniach projektu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz uzgodnieniach międzyresortowych (2013-2014 r.);
  • przepisami regulującymi zasady wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w nowych instalacjach kogeneracyjnych na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
  • przygotowaniem przepisów regulujących powstawanie i eksploatację morskich farm wiatrowych;
  • wprowadzeniem odrębnej regulacji sektora ciepłowniczego na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w tym opracowanie projektu kompleksowej regulacji rynku ciepła w Polsce (ustawa o ciepłownictwie) oraz sporządzenie projektu przepisów do projektu ustawy Prawo energetyczne, w zakresie nowych mechanizmów kontroli ustalania i cen i stawek w taryfach dla ciepła;
  • ustawą o odpadach na zlecenie podmiotów prowadzących instalacje przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych na zlecenie spółki PL2012 Sp. z o.o.

  Reprezentacja spółki Ceramika Końskie Sp. z o.o. przed Prezesem Regulacji Energetyki w postępowaniu o uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym.
  Doradztwo w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli m.in. na zlecenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Reprezentacja Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, POLKOMTEL S.A., Centrum Mięsnego Makton S.A. oraz Stołu Polskiego Sp. z o.o. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszające konkurencję oraz PGE S.A., LS Airport Services S.A. i LOT CARGO S.A. w sprawach dotyczących koncentracji.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych.
  Ekspert w zakresie zmian ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela w projektach realizowanych na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Wykładowca w licznych szkoleniach jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla m.in.: Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Bełchatowa, Miasta Wrocławia, Dzielnicy Włochy oraz dla dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Wykładowca Akademii Energii (projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi).

  Publikacje oraz konferencje

  Współautorka:

  • „Status prawny Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych”, Przegląd Gazowniczy, 2013.
  • Rozdział „Prawne i techniczne uwarunkowania rynku ciepła i jego odrębność od elektroenergetyki”, w: „Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki”, 2011.
  • „Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, 2011.
  • „Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka”, 2011.
  • „Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa”, 2011.
  • Rozdział „Dostęp do informacji o stanie i ochronie środowiska – wybrane zagadnienia proceduralne” w: „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Die Europaisirung der offentlichen Vervaltung Am Beispiel der Verwaltung der Aussengrezen der Europaischen Union”, 2010.
  • Rozdział „Działania Europejskiej Agencji Frontex jako element procesu europeizacji ochrony granic” w: „Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów”, 2008.
  • „Likwidacja gminnej szkoły samorządowej – wybrane problemy prawne”, 2007.

  Członkowstwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr adw. 6834) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Filip Elżanowski

  Filip Elżanowski

  Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, Szef Praktyki Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  filip.elzanowski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo zamówień publicznych
  Fuzje i przejęcia

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne przy transakcji zakupu udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o., związanej z realizacją projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Reprezentowanie PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
  • Arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.
  • Członek Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
  • Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  • Członek International Federation of Industrial Energy Consumers.
  • Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki.”, 2015.
  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków.”, 2010.
  • „Prawo energetyczne. Komentarz.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polityka energetyczna – prawne instrumenty realizacji.”, 2008.
  • Współautor rozdziału „Aspekty prawne interoperacyjnosci kolei” w podręczniku „Interoperacyjność systemu kolei UE”, 2015.
  • Współautor rozdziału „Prawo energetyczne” w podręczniku akademickim „Prawo administracyjne” (pod red. M. Wierzbowskiego).
  • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10101) w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Absolwent Centrum Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Arkadiusz Ignasiak

  Arkadiusz Ignasiak

  Radca prawny

  arkadiusz.ignasiak@echw.pl

  Marcin Kopeć

  Marcin Kopeć

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Postępowań Spornych

  marcin.kopec@echw.pl

  Pokaż bio

  Praktyki

  Spory sądowe i arbitrażowe
  Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jak również w postępowaniach arbitrażowych m.in. dla takich klientów jak: ENEA S.A., PGE S.A., PGE GEiK S.A., PGE Obrót S.A., PCC Rokita S.A., PLL LOT S.A., Dom Maklerski BPS S.A.; PHN S.A.
  Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

  • nieruchomości, w tym m.in. dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, uwłaszczenia, zasiedzenia, bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczenia z tytułu umów najmu i dzierżawy, odszkodowania za tzw. grunty warszawskie oraz za wywłaszczenie nieruchomości;
  • sporów w związku z umowami o roboty budowlane;
  • sporów z zakresu energetyki;
  • niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań oraz odszkodowań, w tym przede wszystkim związanych z umowami agencyjnymi i wynikających z nich rozliczeń;
  • sporów medycznych i odpowiedzialności lekarzy.

  Doradztwo na rzecz PHN S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz PLL LOT S.A. w procesach zbycia nieruchomości w trybach przetargowych i bezprzetargowych, w tym due dillegence tych nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz LS AS S.A. w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz najmu nieruchomości w formule build to suit.
  Doradztwo na rzecz Grupy Griffin w procesach sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Grupy Capital Park S.A. w związku z realizacją inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne) oraz w procesie uzyskiwania odszkodowań w oparciu o decyzję ZRID.
  Doradztwo na rzecz Empik S.A. w procesie najmu nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Skanska w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz BBI S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz SOHO Factory (Black Lion Fund S.A.) w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Alnus Development Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Fenix Group w procesie przetargowego nabycia nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Real Management S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Immobel Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.

  Pełnione funkcje

  Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego w latach 2006-2010.
  Wykładowca OIRP w Warszawie.

  Publikacje oraz konferencje

  Współautor:

  • „Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Komentarz.”, 2014.
  • „Kiedy sąd nie odrzuci skargi.”, w: ” Kadra Kierownicza w Administracji”, 2012
  • Autor rozdziału w:
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polski model ustrojowy organu dopuszczającego do obrotu produkt leczniczy, na tle wybranych państw członkowskich UE.”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2009.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Europeizacja administracji publicznej. Zbiór studiów.”, 2008.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA 7648) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Anna Kucińska-Bar

  Anna Kucińska-Bar

  Adwokat, Szef Praktyki Energetyki

  anna.kucinska@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo publiczne gospodarcze

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, spółek z grupy kapitałowej Polenergia, PKP Energetyka S.A., P.P. „Porty Lotnicze” oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Doradztwo regulacyjne na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z uczestnictwem w rynku energii i kształtowaniem gospodarki energetycznej na rzecz: PCC „Rokita” S.A., Air Products Sp. z o.o., JSW Koks S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności na rynku energii, w szczególności umów sprzedaży, umów o świadczenie usługi dystrybucji, umów kompleksowych oraz umów o przyłączenie do sieci dla: PKP Energetyka S.A., PGE Obrót S.A. oraz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z energetyką odnawialną dla PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Element Power Polska Sp. z o.o.
  Reprezentowanie: PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:

  • „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  • „Action Plan (Plan wykonawczy): Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • „Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • Prelegentka seminarium problemowego pt. „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.
  • Prelegentka I edycji konferencji „Kogeneracja – perspektywy rozwoju inwestycji”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4253) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Olgierd Pogorzelski

  Olgierd Pogorzelski

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego

  olgierd.pogorzelski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie karne
  Prawo i postępowanie w sprawach wykroczeń
  Prawo karnoskarbowe
  Karnoprawne aspekty ochrony środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca reprezentacja m. in. PLL LOT S.A. oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. na etapie przedprocesowym, jak i przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach karnych, w tym także w charakterze pokrzywdzonych.
  Współautor analizy prawnej sporządzonej dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. dotyczącej możliwych konsekwencji oraz proponowanych działań w przypadku prasowych naruszeń dóbr osobistych i ich wpływu na interes przedsiębiorcy.
  Współautor opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na temat obowiązków wynikających z zasiadania w organach spółki kapitałowej w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej.

  Pełnione funkcje

  Były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach S.A.
  Były wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawoznawstwa.
  Główny specjalista prawny w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

  Publikacje oraz konferencje

  • Były konsultant na rzecz Kancelarii Sejmu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw.
  • Prelegent na konferencji „Bezpieczeństwo Przedsiębiorstw Instytucji – Strategiczne Obowiązki i Prawne Uwarunkowania” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Prelegent na konferencji „Cyberbezpieczeństwo w Energetyce” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Autor szkolenia w zakresie prawa i postępowania wykroczeniowego dla SBM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  • Autor szkolenia dla członków zarządu PKN Orlen S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
  • Autor szkolenia dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr 2862) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  Adam Szalc

  Adam Szalc

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego

  adam.szalc@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo umów i transakcji handlowych
  Prawo energetyczne i rynki regulowane
  Prawo spółek
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych m.in.: PGE S.A., PGE Obrót S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Trading Sp. z o.o., POLENERGIA S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., dotycząca ich działalności na rynku regulowanym.
  Doradztwo związane ze zmianami sprzedawcy gazu i negocjowania umów kompleksowych sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego dla Grupy Żywiec S.A. i Ceramiki Nowa Gala S.A.
  Doradztwo związane z zawieraniem i negocjowaniem umów na finansowanie rozwoju sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z transakcją zakupu udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. oraz zawieraniem umowy inwestycyjnej na budowę pierwszej w Polce elektrowni atomowej.
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z wprowadzeniem możliwości zawierania kompleksowych umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przez internet.
  Przygotowanie prawnych due dilligence m.in. dla: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Impel Rental Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań i dokumentów prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, MLP Energy Sp. z o.o.
  Doradztwo gospodarcze i regulacyjne oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Pilkington Polska Sp. z o.o., ZGH Bolesław S.A., PCC „Rokita” S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., SC Trade Trans Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., PKP Energetyka S.A.,
  Doradztwo w procesach przygotowania umów, w tym umów inwestycyjnych, umów dotyczących transakcji fuzji i przejęć oraz umów funkcjonujących na rynkach regulowanych (umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe, umowy o przyłączenie do sieci, etc.), m.in. dla: ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o., EXATEL S.A., ZPC MIESZKO S.A.
  Reprezentowanie w procesach uzyskiwania koncesji i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i gazu m.in. dla: PGE Obrót S.A. i POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
  Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in.: PGE Obrót S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. , CHEMOVER Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o. , EKOTRIOMIX Sp. z o.o..

  Pełnione funkcje

  Wykładowca prawa gospodarczego, prawa handlowego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.
  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor artykułów:

  • „Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące infrastruktury przesyłowej. Elektroenergetyka, 2012.
  • „Rozwój morskich farm wiatrowych – uwarunkowania prawne.”, Elektroenergetyka, 2011.
  • Prelegent na Konferencji ENERGETYKA+, 2014
  • Prelegent na seminarium problemowym „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr wpisu 4409) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Monika Podgórska

  Monika Podgórska

  Dyrektor ds. Finansowych

  monika.podgorska@echw.pl

  Pokaż bio

  Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości mająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze organizacyjnej oraz rachunkowo-finansowej kancelarii prawnych.

  Współtwórca sukcesu istnienia kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wspólnicy (wcześniej A. Horyńska & Wspólnicy).

  Krzysztof Andrzej Wąsowski

  Krzysztof Andrzej Wąsowski

  Adwokat, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Postępowań Administracyjnych i Sądowych

  krzysztof.wasowski@echw.pl

  Pokaż bio

  Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ARGO Top Public Management (IESE Business School w Barcelonie). Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucji administracyjnej. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. 

  Specjalizacja

  Postępowania administracyjne i sądowe oraz arbitrażowe
  Prawo gospodarcze publiczne
  Egzekucja administracyjna i postępowania kontrolne
  Prawo własności intelektualnej
  Prawo ochrony środowiska

  Wybrani klienci

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Poczta Polska
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko – Praska, Diecezja Siedlecka
  Prowincja Warszawska Ojców Franciszkanów, Warszawska Prowincja Ojców Redemptorystów, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri, Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Redemtoris Mater
  Kościelna Rada Gospodarcza
  Wojskowa Akademia Techniczna
  PL2012+
  Polkomtel
  Polsat
  Totalizator Sportowy
  TVP
  4FUN.TV
  ATS Canada
  ING
  OLPP
  Blyweert Aluminium
  Canex
  First International Traders
  Internetowy Dom Maklerski
  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Internetq Poland
  Geo-Kat
  Iplex
  Jastrzębska Spółka Węglowa
  Leifeld Metal Spinning
  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
  Krajowa Rada Notarialna
  Naczelna Izba Lekarska
  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  PGNiG Energia
  Silk & Stone
  Grupa Chrobry
  Beativonne
  Petrotex
  Provident
  Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
  W Investments

  Pełnione funkcje

  • Wykładowca w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
  • Członek Grupy Roboczej ds. Prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
  • Ekspert Biura Analiz Sejmowych.
  • Doradca Ministra Skarbu Państwa (1998 – 2000).
  • Konsultant Naukowy Sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2006 – 2009).
  • Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów (2007 – 2009).
  • Ekspert Najwyższej Izby Kontroli (2003).
  • Współprzewodniczący Komisji Majątkowej (2001 – 2011).

  Publikacje oraz konferencje

  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu: prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa wyznaniowego oraz postępowania administracyjnego.

  Wybrane publikacje:

  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (red.) R. Hauser, M. Wierzbowski, 2015 (współautor: art. 1 – 5 oraz 28 – 35 KPA).
  • Wybrane administracyjnoprawne aspekty utrzymania czystości i porządku w gminach w świetle ostatnich nowelizacji [w:] Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (red.) D. Szafrański, 2013.
  • Próba aktywizacji stron w postępowaniu administracyjnym w świetle nowego brzmienia art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego (red.) Z. Cieślak, K. Zalasińska, 2012.
  • Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red.) M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, 2010.
  • Administracyjnoprawna problematyka handlu uprawnieniami do emisji [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego (red.) M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, 2010.
   Prawne aspekty procesu inwestycyjnego (red.) M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski, 2009.
  • Orzecznictwo Komisji Majątkowej – publicznoprawne cechy arbitrażu [w:] Orzecznictwo w systemie prawa (red.) T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, 2008.
  • Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – próba charakterystyki, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004, nr 1.
  • Zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia koncesyjnego w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. Uwagi wprowadzające, Studia Iuridica, 2004, nr 43.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Wpisany na listę adwokatów (nr 2926) w Warszawie.
  • Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Polskie Towarzystwo Legislacyjne.
  • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa.
  • Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.
  • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie (dyplom zawodowego muzyka w specjalności gitara klasyczna).
  Dyrektorzy

  Monika Podgórska

  Monika Podgórska

  Dyrektor ds. Finansowych

  monika.podgorska@echw.pl

  Szefowie Praktyk

  Maksymilian Cherka

  Maksymilian Cherka

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Nieruchomości, Procesu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

  maksymilian.cherka@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo budowlane
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Gospodarka nieruchomościami
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz BBI Development S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Nowy Sezam”; „Nowy Plac Unii” oraz na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Skanska Property Poland sp. z o.o., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji „Generation Park” przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie; a także doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Green Day 2” we Wrocławiu oraz „AXIS” w Krakowie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Capital Park S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji na terenie dawnej fabryki „Norblina” oraz związanych z realizacją inwestycji „Eurocentrum”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Globe Trade Center S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją centrum handlowego „Galeria Wilanów” oraz „Galeria Północna” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Element Power Poland sp. z o.o. obejmujące doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach planistycznych związanych z lokalizacją kilku farm wiatrowych na południu Polski.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.
  • Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.
  • Biegły Najwyższej Izby Kontroli.
  • Egzaminator w Collegium Invisibile.
  • Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Współpracownik Krajowej Rady Notarialnej.
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, 2007–2009.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • Redaktor i współautor licznych komentarzy, w tym:
  • „Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”, 2011.
  • „System prawa administracyjnego, tom 6.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”, 2010.

  Autor szeregu artykułów prasowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów administracji publicznej i samorządowej.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10153) w Warszawie

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Małgorzata Cur

  Małgorzata Cur

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Spółek i Prawa Pracy, Szef Praktyki Transportu Lotniczego

  malgorzata.cur@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo handlowe
  Prawo lotnicze
  Prawo kolejowe
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LS Airport Services S.A.
  Kompleksowa obsługa prawna procesu sprzedaży nieruchomości należących do PLL LOT S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LOT Aircraft Maintenance Sp. z o.o.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz ZPC Mieszko S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Alstom Konstal S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej ENEA S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:
  „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  Moderatorka na konferencji Avia Rail 2014.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4313) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo lotnicze, organizowane w ramach Akademii Transportu Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Adwokat, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji

  magdalena.czuba@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Doradztwo regulacyjne i działalność regulowana
  Prawo ochrony konkurencji
  Prawo energetyczne
  Prawo pomocy publicznej
  Prawo szkolnictwa publicznego
  Postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz m.in.: PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE GiEK S.A., ENEA S.A., PGNiG Energia S.A., Dalkia S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG Termika S.A.
  Udział i reprezentacja w procesie legislacyjnym na rzecz m.in.: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Forum CO2, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Bioelektra Group S.A.
  Aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych międzyresortowych zespołów powoływanych do zmian aktów prawnych regulujących rynki energii elektrycznej i ciepła oraz w pracach parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP. Udział m.in. w pracach nad:

  • wprowadzeniem do porządku prawnego redukcji kosztów energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, wynikających z systemu wsparcia OZE, podatku akcyzowego oraz EU ETS, w tym:
   1. udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. redukcji obciążeń dla przedsiębiorstw energochłonnych powstałej w Ministerstwie Gospodarki (przygotowanie projektu przepisów do 4 projektów ustaw);
   2. przygotowanie projektu przepisów ustanawiających system rekompensat dla sektorów i podsektorów uznane za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych (carbon leakage);
   3. udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo energetyczne (tzw. „duży” oraz „mały trójpak energetyczny”) na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
   4. udział w pracach nad ustawą o efektywności energetycznej na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
  • projektem przepisów usuwających z obowiązującego porządku prawnego zasadę TPA (Third-party Access) w sektorze ciepłowniczym (2014 r.);
  • przygotowaniem projektu przepisów ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”; udział w uzgodnieniach projektu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz uzgodnieniach międzyresortowych (2013-2014 r.);
  • przepisami regulującymi zasady wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w nowych instalacjach kogeneracyjnych na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
  • przygotowaniem przepisów regulujących powstawanie i eksploatację morskich farm wiatrowych;
  • wprowadzeniem odrębnej regulacji sektora ciepłowniczego na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w tym opracowanie projektu kompleksowej regulacji rynku ciepła w Polsce (ustawa o ciepłownictwie) oraz sporządzenie projektu przepisów do projektu ustawy Prawo energetyczne, w zakresie nowych mechanizmów kontroli ustalania i cen i stawek w taryfach dla ciepła;
  • ustawą o odpadach na zlecenie podmiotów prowadzących instalacje przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych na zlecenie spółki PL2012 Sp. z o.o.

  Reprezentacja spółki Ceramika Końskie Sp. z o.o. przed Prezesem Regulacji Energetyki w postępowaniu o uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym.
  Doradztwo w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli m.in. na zlecenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Reprezentacja Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, POLKOMTEL S.A., Centrum Mięsnego Makton S.A. oraz Stołu Polskiego Sp. z o.o. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszające konkurencję oraz PGE S.A., LS Airport Services S.A. i LOT CARGO S.A. w sprawach dotyczących koncentracji.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych.
  Ekspert w zakresie zmian ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela w projektach realizowanych na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Wykładowca w licznych szkoleniach jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla m.in.: Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Bełchatowa, Miasta Wrocławia, Dzielnicy Włochy oraz dla dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Wykładowca Akademii Energii (projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi).

  Publikacje oraz konferencje

  Współautorka:

  • „Status prawny Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych”, Przegląd Gazowniczy, 2013.
  • Rozdział „Prawne i techniczne uwarunkowania rynku ciepła i jego odrębność od elektroenergetyki”, w: „Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki”, 2011.
  • „Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, 2011.
  • „Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka”, 2011.
  • „Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa”, 2011.
  • Rozdział „Dostęp do informacji o stanie i ochronie środowiska – wybrane zagadnienia proceduralne” w: „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Die Europaisirung der offentlichen Vervaltung Am Beispiel der Verwaltung der Aussengrezen der Europaischen Union”, 2010.
  • Rozdział „Działania Europejskiej Agencji Frontex jako element procesu europeizacji ochrony granic” w: „Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów”, 2008.
  • „Likwidacja gminnej szkoły samorządowej – wybrane problemy prawne”, 2007.

  Członkowstwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr adw. 6834) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Łukasz Dziamski

  Łukasz Dziamski

  Adwokat, Szef Praktyki Ochrony Dóbr Kultury

  lukasz.dziamski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo nieruchomości
  Administracyjnoprawna reglamentacja inwestycji budowalnych
  Prawo ochrony dóbr kultury
  Procedura administracyjna
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Wybrani klienci oraz transakcje

  Bieżące usługi prawne dla Skanska Residential Development Poland dotyczące postepowań administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Reprezentacja BBI Development S.A. i przygotowanie ekspertyzy prawnej dot. przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami.
  Kompleksowy audyt dla PGE Energia Odnawialna S.A. pozwoleń administracyjnych uzyskanych dla Farmy Wiatrowej „Lotnisko”.
  Postępowanie o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
  Przeprowadzenie badanie prawnego nieruchomości PLL LOT położonych w Warszawie.
  Pełnomocnik LS Airport Services S.A. w postępowaniach dot. usunięcia prawie 1000 drzew i krzewów.
  Doradztwo dla Cedet sp. z o.o. dotyczące warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy Domu Towarowego „Smyk” w Warszawie.
  Współautor stanowiska J.W. Construction Holding w postępowaniach dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  Przygotowanie ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki dot. wystąpienia konfliktu interesów przy lokalizacji farm wiatrowych.
  Doradca AZ REAL ESTATE & CONSULTING Artur Zdybicki w postępowaniach dot. zajęcia pasa drogowego.
  Opracowanie dla Biura badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytków.pl ekspertyz dotyczących trybu opracowania gminnej ewidencji zabytków.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca w Katedrze Prawa i Postepowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ekspert Fundacji Instytut Wspierania Rozwoju Inwestycji.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor monografii:
  „Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne”, 2013.

  Redaktor:
  „Kierunki zmian w Kodeksie postepowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje”, 2014.

  Autor rozdziałów w:

  • „Dobre prawo sprawne rządzenie.”, 2015.
  • „Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania.”, 2014.
  • „Samorząd Terytorialny. Edycja pokonkursowa.”, 2012.
  • „Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium.”, 2012.
  • „Energetyka i ochrona  środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce – uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – zagadnienia praktyczne”, 2009.

  Członkowstwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr adw.5734) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Doktorant w Katedrze Prawa i Postepowania Administracyjnego WPiA UW.

  Filip Elżanowski

  Filip Elżanowski

  Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, Szef Praktyki Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  filip.elzanowski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo zamówień publicznych
  Fuzje i przejęcia

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne przy transakcji zakupu udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o., związanej z realizacją projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Reprezentowanie PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
  • Arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.
  • Członek Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
  • Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  • Członek International Federation of Industrial Energy Consumers.
  • Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki.”, 2015.
  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków.”, 2010.
  • „Prawo energetyczne. Komentarz.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polityka energetyczna – prawne instrumenty realizacji.”, 2008.
  • Współautor rozdziału „Aspekty prawne interoperacyjnosci kolei” w podręczniku „Interoperacyjność systemu kolei UE”, 2015.
  • Współautor rozdziału „Prawo energetyczne” w podręczniku akademickim „Prawo administracyjne” (pod red. M. Wierzbowskiego).
  • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10101) w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Absolwent Centrum Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Marcin Kopeć

  Marcin Kopeć

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Postępowań Spornych

  marcin.kopec@echw.pl

  Pokaż bio

  Praktyki

  Spory sądowe i arbitrażowe
  Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jak również w postępowaniach arbitrażowych m.in. dla takich klientów jak: ENEA S.A., PGE S.A., PGE GEiK S.A., PGE Obrót S.A., PCC Rokita S.A., PLL LOT S.A., Dom Maklerski BPS S.A.; PHN S.A.
  Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

  • nieruchomości, w tym m.in. dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, uwłaszczenia, zasiedzenia, bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczenia z tytułu umów najmu i dzierżawy, odszkodowania za tzw. grunty warszawskie oraz za wywłaszczenie nieruchomości;
  • sporów w związku z umowami o roboty budowlane;
  • sporów z zakresu energetyki;
  • niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań oraz odszkodowań, w tym przede wszystkim związanych z umowami agencyjnymi i wynikających z nich rozliczeń;
  • sporów medycznych i odpowiedzialności lekarzy.

  Doradztwo na rzecz PHN S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz PLL LOT S.A. w procesach zbycia nieruchomości w trybach przetargowych i bezprzetargowych, w tym due dillegence tych nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz LS AS S.A. w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz najmu nieruchomości w formule build to suit.
  Doradztwo na rzecz Grupy Griffin w procesach sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Grupy Capital Park S.A. w związku z realizacją inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne) oraz w procesie uzyskiwania odszkodowań w oparciu o decyzję ZRID.
  Doradztwo na rzecz Empik S.A. w procesie najmu nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Skanska w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz BBI S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz SOHO Factory (Black Lion Fund S.A.) w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Alnus Development Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Fenix Group w procesie przetargowego nabycia nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Real Management S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Immobel Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.

  Pełnione funkcje

  Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego w latach 2006-2010.
  Wykładowca OIRP w Warszawie.

  Publikacje oraz konferencje

  Współautor:

  • „Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Komentarz.”, 2014.
  • „Kiedy sąd nie odrzuci skargi.”, w: ” Kadra Kierownicza w Administracji”, 2012
  • Autor rozdziału w:
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polski model ustrojowy organu dopuszczającego do obrotu produkt leczniczy, na tle wybranych państw członkowskich UE.”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2009.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Europeizacja administracji publicznej. Zbiór studiów.”, 2008.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA 7648) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Marek Kowalski

  Marek Kowalski

  Szef Praktyki Transportu Kolejowego

  marek.kowalski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo kolejowe
  Procedura administracyjna
  Prawo cywilne
  Prawo energetyczne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz Alstom Konstal S.A., Bombardier Transportation GmbH, Newag Gliwice S.A., OLPP Sp. z o.o., PKP Energetka S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., STK S.A., Skoda Transportation a.s., Urząd Transportu Kolejowego.

  Publikacje oraz konferencje

  • „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej” – aspekty prawne (rozdział w książce), 2015.
  • „Nowelizacja rozporządzenia ws. ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych”, Kurier Kolejowy, 2015.
  • „Odstępstwa od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności”, Kurier Kolejowy, 2015.
  • „Wszczęcie postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Terminy w postępowaniu administracyjnym”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Opieszałość organu w postępowaniu administracyjnym”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Kradzież infrastruktury kolejowej – konsekwencje prawne”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Tory europejskich regulacji”, Kurier Kolejowy, 2014.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3431).

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Anna Kucińska-Bar

  Anna Kucińska-Bar

  Adwokat, Szef Praktyki Energetyki

  anna.kucinska@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo publiczne gospodarcze

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, spółek z grupy kapitałowej Polenergia, PKP Energetyka S.A., P.P. „Porty Lotnicze” oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Doradztwo regulacyjne na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z uczestnictwem w rynku energii i kształtowaniem gospodarki energetycznej na rzecz: PCC „Rokita” S.A., Air Products Sp. z o.o., JSW Koks S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności na rynku energii, w szczególności umów sprzedaży, umów o świadczenie usługi dystrybucji, umów kompleksowych oraz umów o przyłączenie do sieci dla: PKP Energetyka S.A., PGE Obrót S.A. oraz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z energetyką odnawialną dla PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Element Power Polska Sp. z o.o.
  Reprezentowanie: PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:

  • „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  • „Action Plan (Plan wykonawczy): Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • „Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • Prelegentka seminarium problemowego pt. „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.
  • Prelegentka I edycji konferencji „Kogeneracja – perspektywy rozwoju inwestycji”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4253) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Magdalena Leszczyńska

  Magdalena Leszczyńska

  Szef Praktyki Własności Intelektualnej

  magdalena.leszczynska@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Ochrona i komercjalizacja dóbr osobistych
  Prawo autorskie i prawa pokrewne
  Prawo własności przemysłowej
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Brała udział w tworzeniu opinii z zakresu prawa autorskiego dla World Expo International Sp. z o.o.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz:
  Provident Polska S.A.
  Archidiecezji Warszawskiej
  Beativonne Sp. z o.o.
  Element Power
  Garbarni Nadarzyn
  W Investments S.A.

  Pełnione funkcje

  Były członek Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Uniwersytecie Warszawskim „Ius et Medicina”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę aplikantów adwokackich (nr 4548) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Absolwentka Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.
  Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim.

  Karolina Lorenc

  Karolina Lorenc

  Adwokat, Szef Praktyki Instytucji Finansowych

  karolina.lorenc@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo pracy
  Legislacja i Działalność Regulowana
  Prawo spółek

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Opracowywanie dokumentów założycielskich, aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów, w tym m.in.: Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej Śródmieście, Zespołu Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o., Magnum – X Sp. z o.o., Small Trade Sp. z o.o., Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych.
  Doradztwo w procesach przekształceń, łączenia się oraz likwidacji podmiotów gospodarczych dla PGNiG Energia S.A. oraz PGNiG S.A.
  Doradztwo prawne związane z procedurą uzyskiwania patentów, praw ochronnych i rejestracji dla m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Kolko Sp. z o.o., Prowly.com Sp. z o.o.
  Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, a także dokumentacji pracowniczej m.in. dla: PGNiG Energia S.A., AB Industry S.A., GEO-KAT Sp. z o.o., Magnum – X Sp. z o.o., Silk and Stone Sp. z o.o.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 5674) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

  Olgierd Pogorzelski

  Olgierd Pogorzelski

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego

  olgierd.pogorzelski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie karne
  Prawo i postępowanie w sprawach wykroczeń
  Prawo karnoskarbowe
  Karnoprawne aspekty ochrony środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca reprezentacja m. in. PLL LOT S.A. oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. na etapie przedprocesowym, jak i przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach karnych, w tym także w charakterze pokrzywdzonych.
  Współautor analizy prawnej sporządzonej dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. dotyczącej możliwych konsekwencji oraz proponowanych działań w przypadku prasowych naruszeń dóbr osobistych i ich wpływu na interes przedsiębiorcy.
  Współautor opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na temat obowiązków wynikających z zasiadania w organach spółki kapitałowej w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej.

  Pełnione funkcje

  Były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach S.A.
  Były wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawoznawstwa.
  Główny specjalista prawny w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

  Publikacje oraz konferencje

  • Były konsultant na rzecz Kancelarii Sejmu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw.
  • Prelegent na konferencji „Bezpieczeństwo Przedsiębiorstw Instytucji – Strategiczne Obowiązki i Prawne Uwarunkowania” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Prelegent na konferencji „Cyberbezpieczeństwo w Energetyce” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Autor szkolenia w zakresie prawa i postępowania wykroczeniowego dla SBM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  • Autor szkolenia dla członków zarządu PKN Orlen S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
  • Autor szkolenia dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr 2862) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  Adam Szalc

  Adam Szalc

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego

  adam.szalc@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo umów i transakcji handlowych
  Prawo energetyczne i rynki regulowane
  Prawo spółek
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych m.in.: PGE S.A., PGE Obrót S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Trading Sp. z o.o., POLENERGIA S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., dotycząca ich działalności na rynku regulowanym.
  Doradztwo związane ze zmianami sprzedawcy gazu i negocjowania umów kompleksowych sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego dla Grupy Żywiec S.A. i Ceramiki Nowa Gala S.A.
  Doradztwo związane z zawieraniem i negocjowaniem umów na finansowanie rozwoju sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z transakcją zakupu udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. oraz zawieraniem umowy inwestycyjnej na budowę pierwszej w Polce elektrowni atomowej.
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z wprowadzeniem możliwości zawierania kompleksowych umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przez internet.
  Przygotowanie prawnych due dilligence m.in. dla: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Impel Rental Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań i dokumentów prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, MLP Energy Sp. z o.o.
  Doradztwo gospodarcze i regulacyjne oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Pilkington Polska Sp. z o.o., ZGH Bolesław S.A., PCC „Rokita” S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., SC Trade Trans Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., PKP Energetyka S.A.,
  Doradztwo w procesach przygotowania umów, w tym umów inwestycyjnych, umów dotyczących transakcji fuzji i przejęć oraz umów funkcjonujących na rynkach regulowanych (umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe, umowy o przyłączenie do sieci, etc.), m.in. dla: ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o., EXATEL S.A., ZPC MIESZKO S.A.
  Reprezentowanie w procesach uzyskiwania koncesji i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i gazu m.in. dla: PGE Obrót S.A. i POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
  Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in.: PGE Obrót S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. , CHEMOVER Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o. , EKOTRIOMIX Sp. z o.o..

  Pełnione funkcje

  Wykładowca prawa gospodarczego, prawa handlowego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.
  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor artykułów:

  • „Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące infrastruktury przesyłowej. Elektroenergetyka, 2012.
  • „Rozwój morskich farm wiatrowych – uwarunkowania prawne.”, Elektroenergetyka, 2011.
  • Prelegent na Konferencji ENERGETYKA+, 2014
  • Prelegent na seminarium problemowym „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr wpisu 4409) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Michał Zięba

  Michał Zięba

  Radca prawny, Szef Praktyki Infrastruktury

  michal.zieba@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Transport kolejowy
  Infrastruktura
  Ochrona konkurencji
  Lotnictwo

  Wybrani klienci oraz transakcje

  PKP Energetyka S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych im. H. Cegielskiego w Poznaniu S.A., Bombardier Transportation GmbH, Certa sp. z o.o. sp. k., Industrial Division sp. z o.o., KZN Bieżanów sp. z o.o., HB Reavis Poland sp. z o.o., NDI Development sp. z o.o., P.U.H. Agrostop sp. z o.o., Capital Park S.A.

  Pełnione funkcje

  • Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym (2015-2018);
  • Współpracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach wykładów i ćwiczeń na studiach podyplomowych pn. „Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” (2015);
  • Współpracownik Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w ramach studium dla zarządców wojskowych bocznic kolejowych (2018);
  • Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Kolejowej (2014-2016);
  • Członek grupy NSA Network i One Stop Shop Europejskiej Agencji Kolejowej (2014-2018);
  • Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość (2017-2018).

  Publikacje oraz konferencje

  • Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego – Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018 nr 5(7), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
  • Zasady zarządzania zmianą (w:) Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej pod redakcją M. Pawlika, Warszawa 2017;
  • Współautor Białej Księgi – Bezpieczeństwo Kolejowe, Podejście Systemowe, wydanej przez Railway Business Forum, Warszawa 2016;
  • Autor i współautor artykułów w branżowych czasopismach: Rynek Kolejowy, Kurier Kolejowy.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę Radców Prawnych (nr WA 10181) prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 2003-2008
  • Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 2010-2013
  • Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach – studia podyplomowe Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym (2016-2017)
  • Absolwent Polskiej Akademii Nauk – studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii (2013-2014)
  Prawnicy

  Paulina Bielewicz

  Radca prawny

  paulina.bielewicz@echw.pl

  Pokaż bio
  Paulina Bielewicz

  Specjalizacja

  Prawo zamówień publicznych

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw P.P. „Porty Lotnicze” oraz Przewozy Regionalne w związku z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Doradztwo dla wykonawców, w tym spółek z GK IMPEL, ZDG TOR S.A., Towing Sp. z o.o., Nextbike Polska Sp. z o.o., ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
  Reprezentacja spółek z GK IMPEL, Towing Sp. z o.o., Nextbike Polska Sp. z o.o., CAM Media S.A. przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  Przygotowywanie opinii, ekspertyz oraz analiz z zakresu Prawa zamówień publicznych dla spółek z Grupy Kapitałowej PGE (PGE Obrót S.A, PGE S.A, PGE GiEK), a także dla: PKP Energetyka S.A., Impel Cleaning sp. z o.o., Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., JETRO Warszawa.
  Przygotowanie wewnętrznych regulacji zakupowych dla PGNiG Energia S.A.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka licznych artykułów, w tym m.in.:

  • „Zmiany w zamówieniach na roboty budowlane”, Dziennik Gazeta Prawna, 2014.
  • „Zakup usług notarialnych wymaga zastosowania trybu przetargowego”, Dziennik Gazeta Prawna, 2013.
  • „Zmiany w umowie zawartej po przeprowadzonym konkursie”, Dziennik Gazeta Prawna, 2013.
  • „Zamawiający może nie wyrazić zgody na nałożenie kar”, Dziennik Gazeta Prawna, 2013.
  • „Zmiana praw szczególnych i wyłącznych, Dziennik Gazeta Prawna, 2013.
  • „Konsekwencje podania nieprawidłowej stawki VAT” (część I oraz II), Dziennik Gazeta Prawna, 2013.
  • „Charakter prawny gwarancji złożonych przez stronę polską na UEFA EURO 2012 i ich wpływ na działania podejmowane przez organy administracji publicznej.”, 2012.
  • „Zakup prawa do korzystania z domeny internetowej”, Dziennik Gazeta Prawna, 2012.
  • „Brak środków nie wstrzymuje ogłoszenia o przetargu”, Dziennik Gazeta Prawna, 2012
  • „Konkurs na koncepcję redakcyjną”, Dziennik Gazeta Prawna, 2012.
  • „Weksel jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, Dziennik Gazeta Prawna, 2012.
  • „Prawo zamówień publicznych i prywatne firmy energetyczne”, Dziennik Gazeta Prawna, 2011.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę radców prawnych (nr WA-12911) w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Absolwentka Project Management Institute (PMI), George Washington University.
  • Couchman Harrington Associates London – staż z zakresu prawa własności intelektualnej i zagadnień powiązanych.

  Maksymilian Cherka

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Nieruchomości, Procesu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

  maksymilian.cherka@echw.pl

  Pokaż bio
  Maksymilian Cherka

  Specjalizacja

  Prawo budowlane
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Gospodarka nieruchomościami
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz BBI Development S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Nowy Sezam”; „Nowy Plac Unii” oraz na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Skanska Property Poland sp. z o.o., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji „Generation Park” przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie; a także doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji „Green Day 2” we Wrocławiu oraz „AXIS” w Krakowie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Capital Park S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniu planistycznym związanych z realizacją inwestycji na terenie dawnej fabryki „Norblina” oraz związanych z realizacją inwestycji „Eurocentrum”.
  Bieżące doradztwo na rzecz Globe Trade Center S.A., w tym przede wszystkim doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją centrum handlowego „Galeria Wilanów” oraz „Galeria Północna” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo na rzecz Element Power Poland sp. z o.o. obejmujące doradztwo w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach planistycznych związanych z lokalizacją kilku farm wiatrowych na południu Polski.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.
  • Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.
  • Biegły Najwyższej Izby Kontroli.
  • Egzaminator w Collegium Invisibile.
  • Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Współpracownik Krajowej Rady Notarialnej.
  • Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, 2007–2009.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • Redaktor i współautor licznych komentarzy, w tym:
  • „Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”, 2011.
  • „System prawa administracyjnego, tom 6.”, 2011.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”, 2010.

  Autor szeregu artykułów prasowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów administracji publicznej i samorządowej.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10153) w Warszawie

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Małgorzata Cur

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Spółek i Prawa Pracy, Szef Praktyki Transportu Lotniczego

  malgorzata.cur@echw.pl

  Pokaż bio
  Małgorzata Cur

  Specjalizacja

  Prawo handlowe
  Prawo lotnicze
  Prawo kolejowe
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w Warszawie.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LS Airport Services S.A.
  Kompleksowa obsługa prawna procesu sprzedaży nieruchomości należących do PLL LOT S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz LOT Aircraft Maintenance Sp. z o.o.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz ZPC Mieszko S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Alstom Konstal S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej ENEA S.A.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:
  „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  Moderatorka na konferencji Avia Rail 2014.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4313) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo lotnicze, organizowane w ramach Akademii Transportu Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Adwokat, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Regulacji i Ochrony Konkurencji

  magdalena.czuba@echw.pl

  Pokaż bio
  Magdalena Czuba-Wąsowska

  Specjalizacja

  Doradztwo regulacyjne i działalność regulowana
  Prawo ochrony konkurencji
  Prawo energetyczne
  Prawo pomocy publicznej
  Prawo szkolnictwa publicznego
  Postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz m.in.: PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE GiEK S.A., ENEA S.A., PGNiG Energia S.A., Dalkia S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG Termika S.A.
  Udział i reprezentacja w procesie legislacyjnym na rzecz m.in.: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Forum CO2, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Bioelektra Group S.A.
  Aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych międzyresortowych zespołów powoływanych do zmian aktów prawnych regulujących rynki energii elektrycznej i ciepła oraz w pracach parlamentarnych w Sejmie i Senacie RP. Udział m.in. w pracach nad:

  • wprowadzeniem do porządku prawnego redukcji kosztów energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, wynikających z systemu wsparcia OZE, podatku akcyzowego oraz EU ETS, w tym:
   1. udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. redukcji obciążeń dla przedsiębiorstw energochłonnych powstałej w Ministerstwie Gospodarki (przygotowanie projektu przepisów do 4 projektów ustaw);
   2. przygotowanie projektu przepisów ustanawiających system rekompensat dla sektorów i podsektorów uznane za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych (carbon leakage);
   3. udział w pracach nad zmianą ustawy Prawo energetyczne (tzw. „duży” oraz „mały trójpak energetyczny”) na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
   4. udział w pracach nad ustawą o efektywności energetycznej na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
  • projektem przepisów usuwających z obowiązującego porządku prawnego zasadę TPA (Third-party Access) w sektorze ciepłowniczym (2014 r.);
  • przygotowaniem projektu przepisów ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”; udział w uzgodnieniach projektu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz uzgodnieniach międzyresortowych (2013-2014 r.);
  • przepisami regulującymi zasady wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w nowych instalacjach kogeneracyjnych na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie;
  • przygotowaniem przepisów regulujących powstawanie i eksploatację morskich farm wiatrowych;
  • wprowadzeniem odrębnej regulacji sektora ciepłowniczego na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, w tym opracowanie projektu kompleksowej regulacji rynku ciepła w Polsce (ustawa o ciepłownictwie) oraz sporządzenie projektu przepisów do projektu ustawy Prawo energetyczne, w zakresie nowych mechanizmów kontroli ustalania i cen i stawek w taryfach dla ciepła;
  • ustawą o odpadach na zlecenie podmiotów prowadzących instalacje przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • projektem ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych na zlecenie spółki PL2012 Sp. z o.o.

  Reprezentacja spółki Ceramika Końskie Sp. z o.o. przed Prezesem Regulacji Energetyki w postępowaniu o uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym.
  Doradztwo w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli m.in. na zlecenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Reprezentacja Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, POLKOMTEL S.A., Centrum Mięsnego Makton S.A. oraz Stołu Polskiego Sp. z o.o. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszające konkurencję oraz PGE S.A., LS Airport Services S.A. i LOT CARGO S.A. w sprawach dotyczących koncentracji.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych.
  Ekspert w zakresie zmian ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela w projektach realizowanych na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Wykładowca w licznych szkoleniach jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla m.in.: Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Bełchatowa, Miasta Wrocławia, Dzielnicy Włochy oraz dla dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Wykładowca Akademii Energii (projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi).

  Publikacje oraz konferencje

  Współautorka:

  • „Status prawny Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych”, Przegląd Gazowniczy, 2013.
  • Rozdział „Prawne i techniczne uwarunkowania rynku ciepła i jego odrębność od elektroenergetyki”, w: „Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki”, 2011.
  • „Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, 2011.
  • „Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka”, 2011.
  • „Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa”, 2011.
  • Rozdział „Dostęp do informacji o stanie i ochronie środowiska – wybrane zagadnienia proceduralne” w: „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Die Europaisirung der offentlichen Vervaltung Am Beispiel der Verwaltung der Aussengrezen der Europaischen Union”, 2010.
  • Rozdział „Działania Europejskiej Agencji Frontex jako element procesu europeizacji ochrony granic” w: „Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów”, 2008.
  • „Likwidacja gminnej szkoły samorządowej – wybrane problemy prawne”, 2007.

  Członkowstwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr adw. 6834) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Łukasz Dziamski

  Adwokat, Szef Praktyki Ochrony Dóbr Kultury

  lukasz.dziamski@echw.pl

  Pokaż bio
  Łukasz Dziamski

  Specjalizacja

  Prawo nieruchomości
  Administracyjnoprawna reglamentacja inwestycji budowalnych
  Prawo ochrony dóbr kultury
  Procedura administracyjna
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Wybrani klienci oraz transakcje

  Bieżące usługi prawne dla Skanska Residential Development Poland dotyczące postepowań administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Reprezentacja BBI Development S.A. i przygotowanie ekspertyzy prawnej dot. przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami.
  Kompleksowy audyt dla PGE Energia Odnawialna S.A. pozwoleń administracyjnych uzyskanych dla Farmy Wiatrowej „Lotnisko”.
  Postępowanie o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
  Przeprowadzenie badanie prawnego nieruchomości PLL LOT położonych w Warszawie.
  Pełnomocnik LS Airport Services S.A. w postępowaniach dot. usunięcia prawie 1000 drzew i krzewów.
  Doradztwo dla Cedet sp. z o.o. dotyczące warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy Domu Towarowego „Smyk” w Warszawie.
  Współautor stanowiska J.W. Construction Holding w postępowaniach dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  Przygotowanie ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki dot. wystąpienia konfliktu interesów przy lokalizacji farm wiatrowych.
  Doradca AZ REAL ESTATE & CONSULTING Artur Zdybicki w postępowaniach dot. zajęcia pasa drogowego.
  Opracowanie dla Biura badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytków.pl ekspertyz dotyczących trybu opracowania gminnej ewidencji zabytków.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca w Katedrze Prawa i Postepowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ekspert Fundacji Instytut Wspierania Rozwoju Inwestycji.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor monografii:
  „Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne”, 2013.

  Redaktor:
  „Kierunki zmian w Kodeksie postepowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje”, 2014.

  Autor rozdziałów w:

  • „Dobre prawo sprawne rządzenie.”, 2015.
  • „Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania.”, 2014.
  • „Samorząd Terytorialny. Edycja pokonkursowa.”, 2012.
  • „Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium.”, 2012.
  • „Energetyka i ochrona  środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce – uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – zagadnienia praktyczne”, 2009.

  Członkowstwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr adw.5734) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Doktorant w Katedrze Prawa i Postepowania Administracyjnego WPiA UW.

  Filip Elżanowski

  Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, Szef Praktyki Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  filip.elzanowski@echw.pl

  Pokaż bio
  Filip Elżanowski

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo zamówień publicznych
  Fuzje i przejęcia

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne przy transakcji zakupu udziałów w spółce PGE EJ 1 Sp. z o.o., związanej z realizacją projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych m.in. dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.

  Reprezentowanie PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  • Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
  • Arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.
  • Członek Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
  • Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  • Członek International Federation of Industrial Energy Consumers.
  • Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

  Publikacje oraz konferencje

  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym monografii:

  • „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki.”, 2015.
  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.”, 2010.
  • „Komentarz do ustawy o ochronie zabytków.”, 2010.
  • „Prawo energetyczne. Komentarz.”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polityka energetyczna – prawne instrumenty realizacji.”, 2008.
  • Współautor rozdziału „Aspekty prawne interoperacyjnosci kolei” w podręczniku „Interoperacyjność systemu kolei UE”, 2015.
  • Współautor rozdziału „Prawo energetyczne” w podręczniku akademickim „Prawo administracyjne” (pod red. M. Wierzbowskiego).
  • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-10101) w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Absolwent Centrum Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Tomasz Ficek

  Radca prawny

  tomasz.ficek@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Ochrona konkurencji i pomoc publiczna
  Proces legislacyjny
  Prawo gospodarcze

  Wybrani klienci oraz transakcje

  Doradztwo prawne świadczone w ramach Departamentów Prawnych Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju, Ministra Cyfryzacji.

  Doradztwo prawne na rzecz ARP S.A., SPV Operator sp. z o.o., PAIH S.A., Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., PFR S.A.

  Doradztwo regulacyjne na rzecz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – przygotowywanie analiz dotyczących krajowych i unijnych regulacji prawnych.

  Uczestnictwo w przygotowywaniu rządowych projektów ustaw, w tym m.in. ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez PAIH S.A.

  Opiniowanie umów zawieranych w ramach ustawy PZP. 

  Przygotowanie opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej. 

  Udział w prawnych badaniach due diligence.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr OL-1688) prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Kinga Gąsior

  Radca prawny

  kinga.gasior@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie administracyjne
  Ochrona zabytków
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Reprezentacja T.K.M.S.„Jager” Sp. j. w postępowaniach administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Bieżące doradztwo prawne dla T.K.M.S.„Jager” Sp. j.
  Brała udział w przygotowaniu audytu dotyczącego postępowania administracyjnego związanego z realizacją inwestycji Hala Koszyki.
  Bieżące doradztwo prawne dla Skanska Property Poland dotyczące postępowań administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Brała udział w postępowaniach przed Ministrem Infrastruktury i Rozwoju dotyczących przyznania własności czasowej do gruntów nieruchomości warszawskich.
  Brała udział w pracach polegających na przygotowaniu ekspertyzy prawnej z zakresu postępowania administracyjnego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Bieżące doradztwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych na rzecz Izby Komorniczej w Warszawie.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej, w tym m.in. w związku z postępowaniami dotyczącymi możliwości wydawania zaświadczeń o odbyciu aplikacji notarialnej osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z kolokwium rocznego.
  Bieżące doradztwo prawne dla ponad pięciu izb notarialnych w zakresie postępowań administracyjnych i cywilnych, a także dyscyplinarnych.
  Brała udział w pracach dotyczących procedury uchwalania i zmiany planów miejscowych na poszczególnych etapach ich przygotowywania.
  Brała udział w pracach polegających na obronie interesów inwestora w postępowaniu z zakresu ochrony zabytków oraz prawa budowlanego przed organami administracji i sądami administracyjnymi, w tym m.in. w postępowaniu ze skargi o wznowienie postepowania przed sądem administracyjnym.
  Brała udział w kilkudziesięciu postepowaniach przed sądami administracyjnymi.
  Bieżące doradztwo prawne związane ze sporządzaniem skarg oraz skarg kasacyjnych i reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  Brała udział w audytach nieruchomości.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 5738) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Kamil Gorzelak

  Aplikant radcowski

  kamil.gorzelak@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo i postępowanie cywilne
  Prawo samorządowe
  Prawo nieruchomości i procesu inwestycyjnego

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej.
  Bieżące doradztwo prawne dla ponad pięciu izb notarialnych w zakresie postępowań administracyjnych i cywilnych, a także dyscyplinarnych.
  Bieżące doradztwo prawne w postępowaniach administracyjnych
  i sądowoadministracyjnych na rzecz Izby Komorniczej w Warszawie.
  Bieżące doradztwo prawne m.in. dla Skanska Residential Development Sp. z.o.o. oraz ORI Development Sp. z.o.o., dotyczące postępowań administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Bieżące doradztwo prawne związane ze sporządzaniem skarg oraz skarg kasacyjnych.
  Bieżące doradztwo prawne dotyczące postępowań wieczystoksięgowych.
  Zastępstwo prawne w postepowaniach przed sądami powszechnymi
  i administracyjnymi.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Arkadiusz Ignasiak

  Radca prawny

  arkadiusz.ignasiak@echw.pl

  Michał Kołodziński

  Radca prawny

  michal.kolodzinski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo nieruchomości
  Prawo umów
  Prawo gospodarcze
  Prawo i postępowanie cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne i opracowywanie projektów umów, w szczególności związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym dla LS Airport Services S.A..
  Audyty prawne nieruchomości dla PLL LOT S.A.
  Doradztwo prawne w procesie nabywania nieruchomości, w tym w procesach przetargowych i bezprzetargowych regulowanych ustawą o gospodarce nieruchomościami dla Grupy Griffin.
  Obsługa postępowań administracyjnych i sądowych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, dla Grupy Polski Holding Nieruchomości S.A.
  Sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących zasadności i prawnych możliwości sądowego dochodzenia roszczeń.
  Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-11240) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Marcin Kopeć

  Radca prawny, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Postępowań Spornych

  marcin.kopec@echw.pl

  Pokaż bio
  Marcin Kopeć

  Praktyki

  Spory sądowe i arbitrażowe
  Nieruchomości, Proces Inwestycyjny i Ochrona Środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jak również w postępowaniach arbitrażowych m.in. dla takich klientów jak: ENEA S.A., PGE S.A., PGE GEiK S.A., PGE Obrót S.A., PCC Rokita S.A., PLL LOT S.A., Dom Maklerski BPS S.A.; PHN S.A.
  Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących:

  • nieruchomości, w tym m.in. dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, uwłaszczenia, zasiedzenia, bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczenia z tytułu umów najmu i dzierżawy, odszkodowania za tzw. grunty warszawskie oraz za wywłaszczenie nieruchomości;
  • sporów w związku z umowami o roboty budowlane;
  • sporów z zakresu energetyki;
  • niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań oraz odszkodowań, w tym przede wszystkim związanych z umowami agencyjnymi i wynikających z nich rozliczeń;
  • sporów medycznych i odpowiedzialności lekarzy.

  Doradztwo na rzecz PHN S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz PLL LOT S.A. w procesach zbycia nieruchomości w trybach przetargowych i bezprzetargowych, w tym due dillegence tych nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz P.P. „Porty Lotnicze” w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz LS AS S.A. w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz najmu nieruchomości w formule build to suit.
  Doradztwo na rzecz Grupy Griffin w procesach sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Grupy Capital Park S.A. w związku z realizacją inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne) oraz w procesie uzyskiwania odszkodowań w oparciu o decyzję ZRID.
  Doradztwo na rzecz Empik S.A. w procesie najmu nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Skanska w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz BBI S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz SOHO Factory (Black Lion Fund S.A.) w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Alnus Development Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości w toku realizacji inwestycji budowlanych (doradztwo cywilnoprawne i administracyjnoprawne).
  Doradztwo na rzecz Fenix Group w procesie przetargowego nabycia nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Real Management S.A. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.
  Doradztwo na rzecz Immobel Sp. z o.o. w procesach regulacji stanu prawnego nieruchomości.

  Pełnione funkcje

  Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego w latach 2006-2010.
  Wykładowca OIRP w Warszawie.

  Publikacje oraz konferencje

  Współautor:

  • „Własność i użytkowanie gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Komentarz.”, 2014.
  • „Kiedy sąd nie odrzuci skargi.”, w: ” Kadra Kierownicza w Administracji”, 2012
  • Autor rozdziału w:
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Polski model ustrojowy organu dopuszczającego do obrotu produkt leczniczy, na tle wybranych państw członkowskich UE.”, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2009.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego.”, 2009.
  • „Europeizacja administracji publicznej. Zbiór studiów.”, 2008.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA 7648) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Marek Kowalski

  Szef Praktyki Transportu Kolejowego

  marek.kowalski@echw.pl

  Pokaż bio
  Marek Kowalski

  Specjalizacja

  Prawo kolejowe
  Procedura administracyjna
  Prawo cywilne
  Prawo energetyczne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo na rzecz Alstom Konstal S.A., Bombardier Transportation GmbH, Newag Gliwice S.A., OLPP Sp. z o.o., PKP Energetka S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., STK S.A., Skoda Transportation a.s., Urząd Transportu Kolejowego.

  Publikacje oraz konferencje

  • „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej” – aspekty prawne (rozdział w książce), 2015.
  • „Nowelizacja rozporządzenia ws. ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych”, Kurier Kolejowy, 2015.
  • „Odstępstwa od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności”, Kurier Kolejowy, 2015.
  • „Wszczęcie postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Terminy w postępowaniu administracyjnym”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Opieszałość organu w postępowaniu administracyjnym”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Kradzież infrastruktury kolejowej – konsekwencje prawne”, Kurier Kolejowy, 2014.
  • „Tory europejskich regulacji”, Kurier Kolejowy, 2014.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3431).

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Magdalena Kuchta

  Radca prawny

  Magdalena.Kuchta@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  • Prawo i postępowanie administracyjne
  • Prawo samorządowe
  • Prawo nieruchomości i procesu inwestycyjnego
  • Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej.
  Bieżące doradztwo prawne dla ponad pięciu izb notarialnych w zakresie postępowań administracyjnych i cywilnych, a także dyscyplinarnych.
  Bieżące doradztwo prawne m. in. dla Skanska Property Poland, Capital Park oraz ZARZĄDZANIE SEZAMEM Sp. z o.o., NOWY SEZAM Sp. k. w zakresie postępowań administracyjnych w ramach prowadzonych procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Brała udział w audytach postepowań administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego m. in. na rzecz spółek z grupy inwestycyjnej Giffin Real Estate.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę radców prawnych (nr WA-13138) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Anna Kucińska-Bar

  Adwokat, Szef Praktyki Energetyki

  anna.kucinska@echw.pl

  Pokaż bio
  Anna Kucińska-Bar

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo publiczne gospodarcze

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, spółek z grupy kapitałowej Polenergia, PKP Energetyka S.A., P.P. „Porty Lotnicze” oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Doradztwo regulacyjne na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
  Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z uczestnictwem w rynku energii i kształtowaniem gospodarki energetycznej na rzecz: PCC „Rokita” S.A., Air Products Sp. z o.o., JSW Koks S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego m.in. dla: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz ENEA Trading Sp. z o.o.
  Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności na rynku energii, w szczególności umów sprzedaży, umów o świadczenie usługi dystrybucji, umów kompleksowych oraz umów o przyłączenie do sieci dla: PKP Energetyka S.A., PGE Obrót S.A. oraz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z energetyką odnawialną dla PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Element Power Polska Sp. z o.o.
  Reprezentowanie: PKP Energetyka S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGNiG Energia S.A., Huty Łaziska S.A. oraz Cementowni Warta S.A. w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w postępowaniach koncesyjnych i postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary.

  Pełnione funkcje

  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autorka rozdziałów w:

  • „Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, 2010.
  • „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”, 2009.

  Współautorka:

  • „Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym”, Przegląd Prawa Handlowego 6/262, 2014.
  • „Action Plan (Plan wykonawczy): Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • „Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych” dla Ministerstwa Gospodarki (we współpracy z CASE Doradcy Sp. z o.o.).
  • Prelegentka seminarium problemowego pt. „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.
  • Prelegentka I edycji konferencji „Kogeneracja – perspektywy rozwoju inwestycji”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 4253) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Magdalena Leszczyńska

  Szef Praktyki Własności Intelektualnej

  magdalena.leszczynska@echw.pl

  Pokaż bio
  Magdalena Leszczyńska

  Specjalizacja

  Ochrona i komercjalizacja dóbr osobistych
  Prawo autorskie i prawa pokrewne
  Prawo własności przemysłowej
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Brała udział w tworzeniu opinii z zakresu prawa autorskiego dla World Expo International Sp. z o.o.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz:
  Provident Polska S.A.
  Archidiecezji Warszawskiej
  Beativonne Sp. z o.o.
  Element Power
  Garbarni Nadarzyn
  W Investments S.A.

  Pełnione funkcje

  Były członek Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Uniwersytecie Warszawskim „Ius et Medicina”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę aplikantów adwokackich (nr 4548) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Absolwentka Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.
  Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim.

  Karolina Lorenc

  Adwokat, Szef Praktyki Instytucji Finansowych

  karolina.lorenc@echw.pl

  Pokaż bio
  Karolina Lorenc

  Specjalizacja

  Prawo pracy
  Legislacja i Działalność Regulowana
  Prawo spółek

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Opracowywanie dokumentów założycielskich, aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów, w tym m.in.: Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej Śródmieście, Zespołu Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o., Magnum – X Sp. z o.o., Small Trade Sp. z o.o., Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych.
  Doradztwo w procesach przekształceń, łączenia się oraz likwidacji podmiotów gospodarczych dla PGNiG Energia S.A. oraz PGNiG S.A.
  Doradztwo prawne związane z procedurą uzyskiwania patentów, praw ochronnych i rejestracji dla m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Kolko Sp. z o.o., Prowly.com Sp. z o.o.
  Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, a także dokumentacji pracowniczej m.in. dla: PGNiG Energia S.A., AB Industry S.A., GEO-KAT Sp. z o.o., Magnum – X Sp. z o.o., Silk and Stone Sp. z o.o.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisana na listę adwokatów (nr 5674) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

  Piotr Manteuffel

  Adwokat

  piotr.manteuffel@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo gospodarcze
  Proces legislacyjny

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – przygotowywanie opinii prawnych z zakresu ustawy – Prawo energetyczne.
  Doradztwo prawne na rzecz Stora Enso Narew sp. z o.o. – przygotowywanie opinii prawnych z zakresu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  Doradztwo prawne w postępowaniach koncesyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
  Opiniowanie umów handlowych, w tym m.in. umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu.
  Doradztwo regulacyjne na rzecz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – przygotowywanie analiz dotyczących krajowych i unijnych regulacji prawnych.
  Uczestniczenie w pracach związanych z rządowym procesem legislacyjnym na etapie stałego komitetu Rady Ministrów. Prowadzenie analiz i przygotowywanie opinii na temat projektów ustaw.
  Udział w monitorowaniu projektów legislacyjnych na etapie prac parlamentarnych. Przygotowywanie opinii dotyczących projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów ustaw.
  Uczestnictwo w przygotowywaniu rządowych projektów ustaw, w tym m.in. ustawy reformującej system emerytalny służb mundurowych oraz ustawy reformującej system komisji lekarskich i zwolnień chorobowych w służbach mundurowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr 5567) Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Katarzyna Mitelsztedt - Hakenberg

  Aplikant adwokacki

  katarzyna.mitelsztedt@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo nieruchomości i procesu inwestycyjnego
  Prawo i postępowanie cywilne
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Kontrole i postępowania podatkowe

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne m. in. na rzecz Skanska Residential Development Poland, Globe Trade Center S.A. oraz spółek z grupy inwestycyjnej Griffin Real Estate, w zakresie postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w ramach prowadzonych procesów inwestycyjno-budowlanych.

  Doradztwo prawne związane ze sporządzaniem odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinii prawnych dla klientów z sektora nieruchomości, w tym m.in. dotyczących zagadnień prawnośrodowiskowych oraz cywilnych. Brała również udział w pracach polegających na obronie interesów inwestora w postępowaniu z zakresu ochrony zabytków.

  Sporządzanie analiz due diligence dotyczących stanu prawnego nieruchomości oraz badanie spraw spornych w zakresie oceny podstawy i zasadność roszczeń.

  Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w warszawskich biurach międzynarodowych spółek doradztwa podatkowego oraz kancelarii specjalizującej się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i prawie nieruchomości. Doradzała polskim i międzynarodowym klientom we wszelkich aspektach związanych z nieruchomościami, w szczególności w zakresie transakcji nabycia i zbycia nieruchomości, warunków zabudowy, przygotowywania umów, restrukturyzacji oraz sporów sądowych.

  Reprezentowała na różnych szczeblach w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i kontrolnych przed organami, jak również w licznych postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (nr WAW/Apl/5169).

  Wykształcenie

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Olgierd Pogorzelski

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego

  olgierd.pogorzelski@echw.pl

  Pokaż bio
  Olgierd Pogorzelski

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie karne
  Prawo i postępowanie w sprawach wykroczeń
  Prawo karnoskarbowe
  Karnoprawne aspekty ochrony środowiska

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca reprezentacja m. in. PLL LOT S.A. oraz Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. na etapie przedprocesowym, jak i przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach karnych, w tym także w charakterze pokrzywdzonych.
  Współautor analizy prawnej sporządzonej dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. dotyczącej możliwych konsekwencji oraz proponowanych działań w przypadku prasowych naruszeń dóbr osobistych i ich wpływu na interes przedsiębiorcy.
  Współautor opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na temat obowiązków wynikających z zasiadania w organach spółki kapitałowej w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej.

  Pełnione funkcje

  Były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach S.A.
  Były wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawoznawstwa.
  Główny specjalista prawny w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

  Publikacje oraz konferencje

  • Były konsultant na rzecz Kancelarii Sejmu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw.
  • Prelegent na konferencji „Bezpieczeństwo Przedsiębiorstw Instytucji – Strategiczne Obowiązki i Prawne Uwarunkowania” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Prelegent na konferencji „Cyberbezpieczeństwo w Energetyce” organizowanej przez Europejskie Centrum Biznesu.
  • Autor szkolenia w zakresie prawa i postępowania wykroczeniowego dla SBM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
  • Autor szkolenia dla członków zarządu PKN Orlen S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
  • Autor szkolenia dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat prawnokarnych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr 2862) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  Paweł Nałęcz

  Radca prawny

  pawel.nalecz@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo energetyczne
  Prawo gospodarcze
  Prawo cywilne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Doradztwo prawne na rzecz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – przygotowywanie analiz dotyczących krajowych i unijnych regulacji prawnych.

  Doradztwo prawne m.in. na rzecz: Enea Centrum sp. z o. o., PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – przygotowywanie opinii prawnych.

  Prowadzenie analiz i przygotowywanie opinii na temat projektów ustaw i rozporządzeń.

  Doradztwo prawne w zakresie postępowań administracyjnych (w tym postępowań koncesyjnych) prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Opiniowanie umów handlowych, w tym m.in. umów z zakresu prawa energetycznego.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (nr WA-11428) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Adam Szalc

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego

  adam.szalc@echw.pl

  Pokaż bio
  Adam Szalc

  Specjalizacja

  Prawo umów i transakcji handlowych
  Prawo energetyczne i rynki regulowane
  Prawo spółek
  Prawo i postępowanie administracyjne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych m.in.: PGE S.A., PGE Obrót S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Trading Sp. z o.o., POLENERGIA S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., dotycząca ich działalności na rynku regulowanym.
  Doradztwo związane ze zmianami sprzedawcy gazu i negocjowania umów kompleksowych sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego dla Grupy Żywiec S.A. i Ceramiki Nowa Gala S.A.
  Doradztwo związane z zawieraniem i negocjowaniem umów na finansowanie rozwoju sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z transakcją zakupu udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. oraz zawieraniem umowy inwestycyjnej na budowę pierwszej w Polce elektrowni atomowej.
  Doradztwo dla ENEA S.A. w związku z wprowadzeniem możliwości zawierania kompleksowych umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przez internet.
  Przygotowanie prawnych due dilligence m.in. dla: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Impel Rental Sp. z o.o.
  Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego oraz projektowanie rozwiązań i dokumentów prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla: spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, MLP Energy Sp. z o.o.
  Doradztwo gospodarcze i regulacyjne oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz m.in.: PKN Orlen S.A., PGNiG Termika S.A., Pilkington Polska Sp. z o.o., ZGH Bolesław S.A., PCC „Rokita” S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., SC Trade Trans Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., PKP Energetyka S.A.,
  Doradztwo w procesach przygotowania umów, w tym umów inwestycyjnych, umów dotyczących transakcji fuzji i przejęć oraz umów funkcjonujących na rynkach regulowanych (umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe, umowy o przyłączenie do sieci, etc.), m.in. dla: ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o., EXATEL S.A., ZPC MIESZKO S.A.
  Reprezentowanie w procesach uzyskiwania koncesji i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i gazu m.in. dla: PGE Obrót S.A. i POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
  Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in.: PGE Obrót S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. , CHEMOVER Sp. z o.o., MLP Energy Sp. z o.o. , EKOTRIOMIX Sp. z o.o..

  Pełnione funkcje

  Wykładowca prawa gospodarczego, prawa handlowego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.
  Wykładowca Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

  Publikacje oraz konferencje

  Autor artykułów:

  • „Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące infrastruktury przesyłowej. Elektroenergetyka, 2012.
  • „Rozwój morskich farm wiatrowych – uwarunkowania prawne.”, Elektroenergetyka, 2011.
  • Prelegent na Konferencji ENERGETYKA+, 2014
  • Prelegent na seminarium problemowym „Redukcja kosztów dla odbiorców przemysłowych”.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr wpisu 4409) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Andrzej Sikorski

  Prawnik

  andrzej.sikorski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo nieruchomości i procesu inwestycyjnego
  Prawo i postępowanie administracyjne
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Prawo samorządowe
  Prawo żywnościowe

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz m.in. Globe Trade Center S.A. i BPI Polska Development sp. z o.o., w zakresie procedur inwestycyjno-budowlanych.

  Doradztwo prawne związane ze sporządzaniem odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinii prawnych, reprezentacja przed organami administracji na rzecz klientów z Praktyki Nieruchomości, Procesu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska.

  Sporządzanie analiz due diligence dotyczących stanu prawnego nieruchomości.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (licencjat z gospodarki przestrzennej).

  Krzysztof Sobieski

  Adwokat

  krzysztof.sobieski@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie karne oraz administracyjne
  Prawo ochrony środowiska
  Prawo pracy
  Prawo autorskie
  Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo oraz reprezentacja przed organami procesowymi w sprawach karnych spółek Proscenium Sp. z o.o., Magnum – X Sp. z o.o., AB Industry Sp. z o.o.
  Doradztwo dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. prawa pracy i ochrony środowiska.
  Doradztwo dla UpNext Sp. z o.o. w zakresie umów o przeniesienie praw autorskich.
  Reprezentacja spółek Proscenium Sp. z o.o. oraz PL2012+ Sp. z o.o w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
  Reprezentacja wielu parafii w postępowaniach przed GIODO oraz sądami administracyjnymi.
  Reprezentacja klientów w postępowaniach karnych w indywidualnych sprawach.

  Pełnione funkcje

  Współzałożyciel oraz Prezes Koła Ekonomicznej Analizy Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2009-2010).
  Członek Samorządu Aplikantów Adwokackich (2012-2014).

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę adwokatów (nr 5922) w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Maciej Szmigiero

  Prawnik

  maciej.szmigiero@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo administracyjne
  Ochrona konkurencji i pomoc publiczna
  Legislacja
  Doradztwo regulacyjne
  Finanse publiczne
  Gospodarka komunalna
  Samorząd terytorialny
  Informacja publiczna
  Fundacje i stowarzyszenia

  Doświadczenie zawodowe

  Zastępca Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Finansów
  Przedstawiciel Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Bankowego
  Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
  Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych
  Wykładowca w licznych szkoleniach jednostek samorządu terytorialnego.

  Wybrani klienci

  Bieżące doradztwo na rzecz m.in.:
  Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Bielektra Group S.A., Vivus Finance sp. z o.o.

  Doradztwo regulacyjne na rzecz m.in.:
  Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Krajowego Rejestru Długów S.A.
  Sporządzenie analiz prawnych na rzecz m.in.:
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,  Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

  Wybrane publikacje

  Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, redakcja naukowa Irena Lipowicz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
  Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, I. Lipowicz (red.), R. Mędrzycki, M. Szmigiero, LexisNexis, Warszawa 2010, 2012
  Gospodarowanie odpadami w procesie inwestycyjno-budowlanym [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (praca zbiorowa), Wolters Kluwer, Warszawa 2010
  Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Działalność Organizacji międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [w:] J. Boć, A. Chajbowicz, Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2009
  Sicherheitsmanagement in der Zivilluftfahrt, Publikacja pokonferencyjna, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Wiedeń 2009
  Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa miejscowego, Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2009
  Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów unijnych. Publiczny wgląd do dokumentacji projektowych w procesie konsultacji a informacje niejawne, Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2009
  Instytucja europejskie i krajowe w procesie tworzenia Jednolitej Przestrzeni Powietrznej [w:] Europeizacja Administracji Publicznej. Zbiór studiów pod redakcją Ireny Lipowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
  Studia podyplomowe z zakresu eksploatacji i zarządzanie portami lotniczymi na Politechnice Warszawskiej.

  Krzysztof Andrzej Wąsowski

  Adwokat, doktor nauk prawnych, Szef Praktyki Postępowań Administracyjnych i Sądowych

  krzysztof.wasowski@echw.pl

  Pokaż bio
  Krzysztof Andrzej Wąsowski

  Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ARGO Top Public Management (IESE Business School w Barcelonie). Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucji administracyjnej. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. 

  Specjalizacja

  Postępowania administracyjne i sądowe oraz arbitrażowe
  Prawo gospodarcze publiczne
  Egzekucja administracyjna i postępowania kontrolne
  Prawo własności intelektualnej
  Prawo ochrony środowiska

  Wybrani klienci

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Poczta Polska
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko – Praska, Diecezja Siedlecka
  Prowincja Warszawska Ojców Franciszkanów, Warszawska Prowincja Ojców Redemptorystów, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri, Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Redemtoris Mater
  Kościelna Rada Gospodarcza
  Wojskowa Akademia Techniczna
  PL2012+
  Polkomtel
  Polsat
  Totalizator Sportowy
  TVP
  4FUN.TV
  ATS Canada
  ING
  OLPP
  Blyweert Aluminium
  Canex
  First International Traders
  Internetowy Dom Maklerski
  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Internetq Poland
  Geo-Kat
  Iplex
  Jastrzębska Spółka Węglowa
  Leifeld Metal Spinning
  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
  Krajowa Rada Notarialna
  Naczelna Izba Lekarska
  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  PGNiG Energia
  Silk & Stone
  Grupa Chrobry
  Beativonne
  Petrotex
  Provident
  Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
  W Investments

  Pełnione funkcje

  • Wykładowca w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Członek Założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
  • Członek Grupy Roboczej ds. Prawa Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
  • Ekspert Biura Analiz Sejmowych.
  • Doradca Ministra Skarbu Państwa (1998 – 2000).
  • Konsultant Naukowy Sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2006 – 2009).
  • Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów (2007 – 2009).
  • Ekspert Najwyższej Izby Kontroli (2003).
  • Współprzewodniczący Komisji Majątkowej (2001 – 2011).

  Publikacje oraz konferencje

  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu: prawa administracyjnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa wyznaniowego oraz postępowania administracyjnego.

  Wybrane publikacje:

  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (red.) R. Hauser, M. Wierzbowski, 2015 (współautor: art. 1 – 5 oraz 28 – 35 KPA).
  • Wybrane administracyjnoprawne aspekty utrzymania czystości i porządku w gminach w świetle ostatnich nowelizacji [w:] Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (red.) D. Szafrański, 2013.
  • Próba aktywizacji stron w postępowaniu administracyjnym w świetle nowego brzmienia art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego (red.) Z. Cieślak, K. Zalasińska, 2012.
  • Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (red.) M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, 2010.
  • Administracyjnoprawna problematyka handlu uprawnieniami do emisji [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego (red.) M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, 2010.
   Prawne aspekty procesu inwestycyjnego (red.) M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski, 2009.
  • Orzecznictwo Komisji Majątkowej – publicznoprawne cechy arbitrażu [w:] Orzecznictwo w systemie prawa (red.) T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, 2008.
  • Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – próba charakterystyki, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004, nr 1.
  • Zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia koncesyjnego w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. Uwagi wprowadzające, Studia Iuridica, 2004, nr 43.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Wpisany na listę adwokatów (nr 2926) w Warszawie.
  • Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.
  • Polskie Towarzystwo Legislacyjne.
  • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa.
  • Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.
  • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie (dyplom zawodowego muzyka w specjalności gitara klasyczna).

  Michał Zięba

  Radca prawny, Szef Praktyki Infrastruktury

  michal.zieba@echw.pl

  Pokaż bio
  Michał Zięba

  Specjalizacja

  Transport kolejowy
  Infrastruktura
  Ochrona konkurencji
  Lotnictwo

  Wybrani klienci oraz transakcje

  PKP Energetyka S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych im. H. Cegielskiego w Poznaniu S.A., Bombardier Transportation GmbH, Certa sp. z o.o. sp. k., Industrial Division sp. z o.o., KZN Bieżanów sp. z o.o., HB Reavis Poland sp. z o.o., NDI Development sp. z o.o., P.U.H. Agrostop sp. z o.o., Capital Park S.A.

  Pełnione funkcje

  • Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym (2015-2018);
  • Współpracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach wykładów i ćwiczeń na studiach podyplomowych pn. „Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” (2015);
  • Współpracownik Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w ramach studium dla zarządców wojskowych bocznic kolejowych (2018);
  • Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Kolejowej (2014-2016);
  • Członek grupy NSA Network i One Stop Shop Europejskiej Agencji Kolejowej (2014-2018);
  • Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość (2017-2018).

  Publikacje oraz konferencje

  • Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego – Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018 nr 5(7), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
  • Zasady zarządzania zmianą (w:) Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej pod redakcją M. Pawlika, Warszawa 2017;
  • Współautor Białej Księgi – Bezpieczeństwo Kolejowe, Podejście Systemowe, wydanej przez Railway Business Forum, Warszawa 2016;
  • Autor i współautor artykułów w branżowych czasopismach: Rynek Kolejowy, Kurier Kolejowy.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę Radców Prawnych (nr WA 10181) prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

  Wykształcenie

  • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 2003-2008
  • Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 2010-2013
  • Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach – studia podyplomowe Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym (2016-2017)
  • Absolwent Polskiej Akademii Nauk – studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii (2013-2014)

  Andrzej Zych

  Radca prawny

  andrzej.zych@echw.pl

  Pokaż bio

  Specjalizacja

  Prawo i postępowanie administracyjne
  Prawo budowlane
  Specustawy Infrastrukturalne
  Ochrona zabytków
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  Wybrani klienci oraz doświadczenie

  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Echo  Investment S.A., w zakresie procedur inwestycyjno-budowlanych.
  Bieżące doradztwo prawne na rzecz Globe Trade Center S.A., w zakresie procedur inwestycyjno-budowlanych.
  Bieżące doradztwo prawne dla Skanska Property Poland dotyczące postępowań administracyjnych w ramach procesów inwestycyjno-budowlanych.
  Pracując w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kierował:
  – oddziałem administracji architektoniczno-budowlanej,
  – oddziałem postępowań odwoławczych i nadzwyczajnych,
  – oddziałem inwestycji drogowych.
  Pracował jako specjalista w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.
  Brał udział w ponad 1000 postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego.
  Brał udział w kilkudziesięciu postepowaniach przed sądami administracyjnymi.
  Bieżące doradztwo prawne związane ze sporządzaniem odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych i reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  Brał udział w audytach prawnych postępowań administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  Brał udział w audytach prawnych decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Członkostwo w organizacjach zawodowych

  Wpisany na listę radców prawnych (WA-9655) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Wykształcenie

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Administracja

  Lidia Szczygło

  Office Manager

  lidia.szczyglo@echw.pl

  Anita Dziembowska

  Asystent Biurowy

  anita.dziembowska@echw.pl

  Dominika Pittner

  Asystent Biurowy

  dominika.pittner@echw.pl

  Aleksandra Księżak

  Asystent Biurowy

  sekretariat@echw.pl


Do góry